Migren Nedir? Nasıl Oluşur? Tedavi Yolları Nelerdir?

0
50

4390_zko_teardrop-300x197Migren hastal??? ki?ilere kal?tsal yollarla da gelebilmektedir. Migren ata??n?n bir çok belirtisi bulunmaktad?r. Ba??m?z?n bir bölümünde meydana gelen a?r?lar en önemli belirtisidir. Ayr?ca bulant? ve gözümüzün önünden siyah benek ve lekelerin uçu?mas? migren ata??n?n belirtilerindendir. Ayr?ca migren hastalar?nda konu?ma güçlü?ü bulunmaktad?r.Migren Ata?? A?amalar?
Migren ata?? genel anlamda dört ana döneme ayr?lm??t?r. Hastalar bazen bu dört dönemi s?ras?yla ya?amaktad?r. Ancak baz? hastalar dört dönemin hepsini ya?amaz.
Bu dönemleri sayacak olursak;
a) Uyar? Dönemi
Uyar? döneminde migrenin belirtileri ortaya ç?kmaktad?r. Bu belirtiler gün içinde bizi uzun bir süre etkileyebilmektedir. Bu belirtiler uyar? döneminde bir kaç saat vücudumuzu rahats?z etmektedir. Ancak bazen bu uyar?lma günlerce sürebilmektedir. Bu dönemde insan vücudunda yorgunluk ba? gösterir. Yorgunlukla birlikte esneme durumu olu?maktad?r. ?nsanda bir durgunluk olu?maktad?r. Bununla birlikte psikolojik olarak etkilenen insan de?i?ken ruh hallerine bürünebilmektedir. Ayr?ca ???k, koku, ses gibi d?? uyar?c?lar insan vücuduna daha çok tesir etmeye ba?lamaktad?r.
b) Aura Belirtisi
Bilindi?i gibi migren hastas?n?n s?k s?k ba? a?r?s? olmaktad?r. Aura, ba? a?r?s?ndan yakla??k 1 saat öncesinden ba?layan bu bir migren belirtisidir. Genel anlamda göz ile ilgili meydana gelen aksakl?klard?r. Gözümüzün önünden zik zak ?eklinde geçen çizgiler olu?abilmektedir. Ayr?ca bakt???m?z nesnelerin rengini tam olarak ay?rt edemeyip onlar? gri bir tonda görmemiz aura belirtilerindendir. Ayr?ca zihinde bulanma ve yüzümüzde meydana gelen kar?ncalanmalar migrenin ba? a?r?s? döneminden k?sa bir süre önce meydana gelebilmektedir.
c) Ba? a?r?s? Ba?lang?c?
Aura belirtilerinden sonra s?ra ba? a?r?s?na gelmektedir. Bu migren hastas?n?n en s?k?nt? çekti?i dönem olarak bilinmektedir. A?r? ba??m?z?n her taraf?nda olabilmektedir. Vücudumuzu yoracak bir i? yapt???m?zda bu a?r?lar artmaktad?r.Migren basit bir ba? a?r?s? de?ildir. Migren hastalar? migren ataklar? ba?lad???nda sessiz ve ???k olmaya bir yere kaçma e?ilimi göstermektedir. Çünkü bu durum onlar? rahatlatmaktad?r.