Mide Ülseri Nedir? Tedavisi Nasıl Yapılır?

0
32

4390_zko_teardrop-300x197Hastal???n Nedenleri Nelerdir?
Midenin iç k?sm?nda,mideyi koruyan ve yap?s?n?n bozulmas?n? engelleyen kat? bir tabaka bulunmaktad?r.Ülser rahats?zl???n en büyük nedeni ”Helicobacter Pylori” ad? verilen bakteridir.Kat? tabakan?n delinerek ve buna ba?l? mide asidinin a??r? üretimine ba?l? olarak mide korunmas?z hale gelir ve yaralanmalar olu?ur.A??r? sinir,stres,mide asidinin düzensiz ve a??r? bir ?ekilde üretimi,tedavi sürecinde do?ru sonuçlanmayan gastrit,karaci?er yetersizli?i,kalp rahats?zl?klar?,sindirimi zor olan besinlerin a??r? ?ekilde tüketilmesi,sigara,çay ve alkol gibi zararl? maddelerin a??r? bir ?ekilde vücuda al?nmas? veya kulland???n?z ilaçlar?n zaman?nda önce ya da sonra tüketilmesi mide ülserinin en büyük nedenleri aras?ndad?r.Belirtileri Nelerdir?
?lk a?amada mide ek?imesi ve midede beliren a??rl?k hissi ortaya ç?kmaktad?r.Hasta ki?i sürekli a?z?nda ek?imsi bir tat hissi ile kar??la??r ve tat alma duyusu normal bir bireye göre hassas de?ildir.Hasta ki?inin dili,normal insanlara göre daha koyu bir renge bürünür,Karn?n üst k?sm?nda a?r? ve ac? hissi ortaya ç?kar.?lk a?amada ortaya ç?kan belirtiler sonras? tedavi için doktora ba?vurulmazsa hasta her yemek sonras? a??r? a?r?lara maruz kal?r.Ba? dönmesi ve a??r? terleme hastal???n ikinci a?amas?nda meydana gelir.Kusmalar ba?lar ve ço?u zaman hastan?n a?z?ndan kan gelir,baz? hastalar?n büyük abdestleri kan ?eklinde meydana gelir,hastal?k art?k ilerlemi? ve tedavisine bir an önce ba?lanmas? gereklidir.
Tedavisi Nas?l Yap?l?r?
Bu hastal?k tedavi konusunda çok fazla zorluk ç?karmamaktad?r.Özellikle ilk a?amada te?his konulur ve tedaviye erken ba?lan?rsa hastal???n tedavisi erken zamanda ve kolay bir ?ekilde gerçekle?tirilir.?laç tedavisi uygulan?r ilaçlar,hastal??a neden olan bakteriyi yok etmek ve mide asidini düzene sokmak amaçl? kullan?l?r.Bu hastal?kta ameliyat çok nadir gerçekle?tirilmektedir.Stres bu hastal?k için tehlikedir bu yüzden tedavi a?amas?nda moral ve motivasyonunuz oldukça yüksek olmal?d?r,ayr?ca tedaviye ek olarak a?a??da belirtilen durumlara dikkat etmeniz önerilmektedir.
– Düzenli bir ?ekilde istirahat etmek
– Yemek saatlerinizi kaç?rmamak ve bu saatleri belirli bir düzene sokmak
– Ba??rsaklar?n?z?n düzenli bir ?ekilde çal??t???ndan emin olmak gerekirse bunun hakk?nda doktorunuzdan bilgi almak
– Sigara,alkol ve çay gibi maddelerden olabildi?ince uzak durmak ve sigaral? ortamda bulunmamak…
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.