Microsoft Zarar Etti

0
23

4390_zko_teardrop-300x197Windows 8, Office 13, Windows Phone 8 ve Surface ürünlerine yap?lan yat?r?mlar bu zarar?n nedenini ortaya koyuyor ve bu kozlar sayesinde Microsoft art?k zarar potas?ndan h?zl? bir yükseli?le kara geçebilir. Y?l?n son 2 çeyre?inin finansal raporlar?n? beklemek bu konuda kesin yarg?ya varmak için yeterli olacakt?r. Ayr?ca Microsoft’ un teknoloji, dolay?s?yla yaz?l?m dünyas?n? ?a??rtan pe?i s?ra aç?klamalar?, bu ürünlerin piyasaya ç?kmas?yla devam edecek gibi görünüyor.Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.
Hiçbir cihaz?n ula?amayaca?? benzersiz özelliklere sahip olan gözün, neden dijital birimlerle tarif edilemeyece?ini aç?kl?yoruz.