Meyan Şerbeti Nedir?

0
26

4390_zko_teardrop-300x197Meyan ?erbeti meyan kökü ve su ile bir tencere içinde bekletilerek meydana gelmektedir. 5 litre suya bir avuç meyan kökü konularak bir iki saat bekletilir. Beklemenin ard?ndan kar???m süzülür. Kar???m süzüldükten sonra tekrar beklemeye al?nan ?erbetin berrakla?mas? beklenir. Tekrar bekletilen ?erbet tül kuma? ile süzülerek kök parçalar?n?n kar???mdan tamamen ayr?lmas? sa?lan?r. T?pk? çay gibi demlenen meyan ?erbeti kolaya benzer bir renk ve tat verir.Demi çok koyu olan ?erbet su ile kar??t?r?larak ayarlanabilir. Bu ?erbete de?i?ik lezzetler vermek için tarç?n ve ya karanfilde at?labilir.Kültürümüzde önemli yere sahip olmas? beklenirken, günümüzde pek kullan?lmayan ve sa?l?ks?z içeceklere tercih edilen meyan ?erbetinin, dikkatleri çekebilmek için sat?c?lar?n?n yöresel k?yafetler giyerek, yald?zl? ve parlak kaplarda halk içinde meyan ?erbeti kültürünü ya?atmaya çal??mas? kültürün yan? s?ra sebil yapt?r?larak payla??mlar?nda yayg?nla?mas? sa?lanmaktad?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.