Metabolizma Nedir? Metabolizma Hızını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

0
82

4390_zko_teardrop-300x197Metabolizma için genel bir tan?m yapmak gerekirse insan vücudunda temel ihtiyaçlar?n kar??lanabilmesi için yakt??? enerji miktar?d?r diyebiliriz. Metabolizma,gün içerisinde tüketti?imiz g?dalar?n ve yapm?? oldu?umuz hareketlerin etkisiyle h?zl? veya yava? çal??maktad?r.Bazal Metabolizma: Bazal metabolizma vücudun istirahat halinde iken ne kadar enerji yakt???d?r. Bu total, vücudun yakla??k olarak metabolizma h?z?n?n %60’?na denk gelmektedir. Yani bu demektir ki normal ?artlarda vücudumuz günlük ihtiyaçlar?m?z? kar??layabilmektedir.
Metabolizma h?z? çocuklarda, çal??anlarda, erkeklerde, so?ukta ve protein a??rl?kl? beslenenlerde daha yüksektir.
Metabolizma H?z?n? Etkileyen Faktörler
Ya?: Her ya??n ayr? bir metabolizma h?z? vard?r. Metabolizman?n en h?zl? çal??t??? dönem 15-30 ya? aral???d?r. 30 ya??ndan sonra dü?meye ba?layan metabolizma h?z? bayanlarda menopoz dönemine girildi?inde tekrar h?zl? çal??maya ba?lamaktad?r. Ergenlik döneminde ve bayanlar?n hamilelik döneminde metabolizma h?z? artmaya ba?lar.
Cinsiyet: Kad?nlardaki kas say?s? erkeklere oranlara hem az hem de zay?ft?r. Bu da kad?nlar?n daha az enerji harcamas? demektir. K?sacas? kad?nlar?n metabolizmas? erkeklerin metabolizmas?na göre daha yava? çal??maktad?r.
Genetik: Bir di?er etmende genetiksel yap?d?r. Ailesinde metabolizma sorunu olan ki?ilerde metabolizma do?u?tan yava? çal??abilmektedir.
Diyet: Özellikle kilolu insanlar?n kilo vermek için yapm?? olduklar? diyetle sürekli kilo al?p vermeleri de metabolizma h?z?n? etkileyen bir di?er etmendir.
Hastal?klar: ?nsan vücudundaki troit bezlerinin h?zl? çal??mas? metabolizmay? h?zland?r?rken, yava? çal??mas? da yava?latmaktad?r. Vücudun kortizon veya insülin salg?lamas? da metabolizma h?z?n? yava?latabilmektedir.
Karbonhidrat: Gün içerisinde makarna, ?eker, tatl? ve hamurlu g?dalar?n tüketimi de metabolizma h?z?n? etkileyebilmektedir.
S?cakl?k: Hava s?cakl???n?n yüksek oldu?u günlerde metabolizma daha h?zl? çal???rken, k?? mevsiminde daha yava? çal??maktad?r.