Menisküs Nedir? Nasıl Oluşur? Tedavisi Nasıldır?

0
11

4390_zko_teardrop-300x197Genç ya?larda genellikle sporcularda görülen bu rahats?zl?k, ani hareket ve zorlanmalarda s?radan insanlarda da s?kl?kla görülebilmektedir. Zorlanma olmadan da bir anda meydana gelebilen menisküslerde vard?r. Genellikle 40 ya?? üzerindeki ya?l? ki?ilerde zorlanma olmadan meydana gelen vakalarla kar??la??labilir.Merdiven ç?karken a??rl???n ayn? oranda tutulamamas?, oturup kalkmalarda a?r?, yürürken eklemlerde hareketin zorlanma hissi, dizde bo?alma hissi, bacaklar? ara ara hissetmeme, hareketlerin eskiye oranla k?s?tlanmas? yani tam dik ve tam bükme durumlar?n? gerçekle?tirememesi menisküs hastal???n?n belirtilerindendir.
Hasta olan ki?i hekime ba?vurdu?unda menisküsden ?üphe ediyorsa baca??na ald??? darbeleri, zorlanmalar? ve buna benzer tüm durumlar? hat?rlamal? ve doktora bildirmelidir. Doktor muayene ile durumu tam olarak saptayamaz ise MR çektirerek zedelenme ve y?rt??? görsel olarak görebilir. MR ile çekilen eklemlerde kesin sonuç vermeyebilir, baz? y?rt?k ve zedelenmelerin görünmeme durumu vard?r.
Menisküs oldu?u kesinle?en hastalar için ilk a?amada ameliyat dü?ünülmez. So?uk uygulama, s?k? bandaj, baca?? uzun süre dinlendirme, hareket k?s?tlay?c?lar ve spora bir süre ara verilmesi genelde menisküs tedavisinde ba?ar?ya ula?maktad?r. Hareketi azalan ve sabit kalan bacak için fizik tedavi uygulanmas? ve a?r?l? durumlarda a?r? kesici kullan?lmas? en do?ru harekettir. Ameliyat?n ?art oldu?u durumlarda ise kanama olup olmad??? incelenir. Kanama varsa durum kötüdür ve düzelmesi daha zordur. Kanama olan bölge dikilir ve ya kanama olan k?s?m al?n?r. Kalan dokular ile düzelme beklenir. Kanamay? durdurmak için diki? at?ld?ysa bu durumun korunmas? gereklidir fakat genelde sorunlar meydana gelir ve doku ç?kart?l?r. Ameliyattan sonra ?ok emici ve kayganl?k özelli?ini kaybeden bölge kireçlenmeye sebep olmaktad?r. Kireçlenme hakk?nda detayl? bilgiyi buradan takip edebilirsiniz.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.