Meme İltihabı Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

0
18

4390_zko_teardrop-300x197Hastal???n Nedenleri:
Yap?lan ara?t?rmalar, bebe?ini emziren/emzirmeyen her 20-25 anneden birinde bu rahats?zl???n görüldü?ünü ortaya koymaktad?r.Meme iltihab?’n?n bir di?er ad? da Mastrit’tir… Enfeksiyon ilk olarak memede var olan çatlaklardan süt kanallar?na do?ru kad?n?n bünyesine ba?l? olarak h?zl? ve yava? ?ekilde da??lmaya ve yer etmeye ba?lar. Emzirme döneminde olmayan annelerde meme’nin a??r? ?i?mesi ve büyümesi de bu hastal??a neden olabilmektedir… Emzirme konusunda s?k?nt? ya?ayan ve d??ar? aktar?lmas? gereken sütü,yeterli seviyede aktaramayan kad?nlarda s?kça görülmektedir,d??ar? aktar?lamayan süt meme içerisinde a??r? bask? yapar ve çatlaklar?n olu?mas?na yol açar,emzirme döneminde olan kad?nlar genellikle,yorgun,bitkin ve halsiz bir bünyeye sahiptir. Meme uçlar?n?n hassas ve küçük olmas? bu hastal???n gerçekle?mesine imkan sa?lar.Emme konusunda s?k?nt? ya?ayan bebek anneye de zorluk ç?kart?r. Mastrit’in görülme evresi do?umdan sonraki 15-30 gün aras?d?r.Hastal???n Belirtileri ve Te?his A?amas?:
Te?his noktas?nda doktor deste?inden önce bireysel olarak da bu hastal???n fark?na varabilirsiniz. So?uk alg?nl???n?n tüm belirtileri bu hastal?kta mevcuttur.Yorgun bir vücut,halsizlik ve yo?un stres Mastrit’in belirtileri aras?nda yer almaktad?r,bunun d???nda gö?üslerde meydana gelen a??r? ?i?lik,k?zar?kl?klar,yüksek ate?,yine mem uçlar?nda meydana gelen a??r? büyüme belirtiler aras?nda yer almaktad?r. Mastrit net bir ?ekilde iki gö?üste bar?namaz.Tek gö?üste yer alan iltihap di?er gö?se s?çramaz fakat istisna durumlarda muhakkak mevcuttur…
Hastal?k Nas?l Tedavi Edilir?
Hastal?kta en çok tercih edilen tedavi yöntemi antibiyotik tedavisidir.Antibiyotik tedavisi ortalama 15-20 gün sürmektedir. Tedaviye ba?land?ktan 2 ila 3 gün sonra hasta kendini iyi hissetmeye ba?lar fakat ilaç tedavisi asla yar?da kesilmemeli ve düzenli bir ?ekilde ilaç bitimine kadar devam edilmelidir.Doktor kontrolündeki tedavi d???nda ki?i evde de tedavi uygulayabilir.Bol s?v? tüketilmeli ve d??ar? at?lamayan süt özel makineler sayesinde al?nmal?d?r. Yo?un tempolu i?lerden kaç?nmal? ve istirahat etmelisiniz. Antibiyotik tedavisi ilaç bitiminde hastal??? yok etmediyse yeniden doktorunuza ba?vurmal?s?n?z çünkü Mastrit gö?üs kanserinin ba?lang?c? olarak da vücutta yer edinebilir…
Hastal?k An?nda Emzirme Dönemi:
Meme iltihab?’na yakalanan bir kad?n bebe?ini emzirme konusunda s?k?nt? ya?ayacakt?r fakat bu bebe?e asla zarar vermez.Emzirme konusunda hasta ac? çeker ve süt sal?n?m? konusunda zorlan?r.Anne vücudunda yer alan süt bu iltihaptan herhangi bir zarar görmez.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.