Melodika Nedir? Nasıl Kullanılır?

0
23

4390_zko_teardrop-300x197Nota Dizilimi Nas?ld?r?
Melodikada nota dizilimi soldan ba?lanarak okunur ve tekrarlayarak ba?a döner. Kal?n fa ile ba?lar sol,la,si,do,re… ?eklinde devam ederek tu? say?s?na göre tekrar eder. Beyaz kal?n ve siyah ince tu?lardan olu?maktad?r notalar peki ne i?e yarar? Beyaz kal?n tu?lar ana notalar?n sesini olu?turur do,re,mi,fa… ?nce,siyah renkli tu?lar ise diyez ve bemol kavram?n? meydana getirir. Beyaz tu?lar?n sa? yan?nda yer alan diyez iken sol yan?nda bulunan ince,siyah tu? ise bemol’u olu?turur.Diyez ve Bemol Nedir?
Diyez: Önüne geldi?i notay? yar?m ses inceltir, bunu melodikada siyah, ince tu?lar sa?lar.
Bemol: Önüne geldi?i notay? yar?m ses kal?nla?t?r?r. Beyaz tu?lar?n sol taraf?nda bulunur.
Genellikle ilkokullarda e?itim amaçl? derslerde kullan?lan melodika’n?n çok fazla yayg?nla?t??? söylenemez profesyonel anlamda kullananlar elbette var ancak di?er enstrümanlara nazaran melodika ?u an için yaln?zca e?itimde kullan?l?yor. Kolay kullan?m? ve ho? bir ses tonuna sahip melodika tu? say?s?na göre çe?itlendiriliyor. Nota diziliminde herhangi bir zorluk yok ek olarak hortumu ile çal?nd???nda kullan?m? daha da kolayla??yor. Melodika ile çal?nabilecek ilk parçalar aras?nda Hat?rla sevgili, y?ld?zlar?n alt?nda ve a?k?n kanunu geliyor.
eline sa?l?k
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.

Google dan Gelen Aramalar: