Megalomani Nedir?

0
26

4390_zko_teardrop-300x197Megalomani kavram?, psikoloji bilimiyle alakal? bir durum olmakla birlikte, toplumda pek de önemsenmeyen bir ruh halidir.Hastal?k say?lmayan bu kavram, toplumda ço?u ki?i taraf?ndan hafife al?narak önemsiz bir durummu? gibi alg?lan?r. Fakat, psikiyatristler ya da psikologlar için durum hiç de böyle de?ildir.Psikoloji bilimiyle u?ra?an bu tür ki?iler, toplumda pek önemsenmeyen megalomaniye a??r? derecede bir hassasiyet gösterirler. Bunun nedeni ise, megaloman ki?ilerin büründükleri ruh hali olarak gösterilmektedir. Megalomaninin ne oldu?unu bak?ld???nda ise, kar??m?za büyüklü?ü bir tak?nt? haline getirmi? olmak veya büyüklük hezeyan? içerisinde ya?amak gibi durumlar ç?kmaktad?r.
Megaloman olan ki?i, bu tür durumlar? benimseyerek bu ?ekilde bir ki?ilik tak?n?r. Bu tür tak?nt?lar d???nda, megaloman olan ki?i kendinin baz? üstün özelliklerinin oldu?unu ve bu özelliklerle toplumdaki bireylerden ayr?ld???n? dü?ünmekte ve kendini toplumda üstün ve ayr?cal?kl? bir konuma sürüklemektedir. Genel anlamda bu tür davran??lar gözlenen megalomani, günümüz modern psikiyatrinin çok yak?ndan inceledi?i ve hastal?k kabul edilmese de derin bir ruhsal bozukluk olarak görülen bir kavramd?r. Ayn? zamanda megalomani, insan psikolojisinin en kar???k hallerini yans?tmakla birlikte bu durum merak uyand?rmaktad?r.

Megalomaninin belirtilerinin görüldü?ü ki?iye psikoloji literatüründe megaloman denilmektedir. Megaloman ki?i, çok farkl? ruh hallerine girmekle birlikte ta??m?? oldu?u mevcut niteliklerin, toplumu olu?turan di?er insanlardan kendisini üstün k?ld???na inanmakta ve bu olguya göre ya?amaya ba?lamaktad?r. Bak?ld???nda sonuçlar? itibariyle kendini toplumdan soyutlama gibi de görülebilen megalomani, ki?inin kendini toplumda en üst noktada hissetti?i durumlar? yans?tmaktad?r.