Mayaların Yok Oluşu ve Ardındaki Gizem!

0
14

4390_zko_teardrop-300x197Mayalar?n alt?n ça?? klasik dönem olarak bilinen dönemleriydi halk bolluk içinde ya??yor ve topraklar sürekli geni?liyordu ancak bilinemeyen bir nedenden dolay? halk göç etmeye ba?lad?,nüfus inan?lmaz bir ?ekilde azald? ve bunun gibi birçok olay ya?and? ve Mayalar yava? yava? küçülmeye yok olmaya ba?lad?. Bunun nedeni do?al olaylar ve felaketler olarak incelendi ilk olarak fakat ?imdi? Do?al olaylar do?rulanmad? de?il ancak tam olarak tek nedenin bu olmad??? aç?kça ortaya konuldu ?öyle ki; yap?lan ara?t?rmalar,do?al olaylar?n yani güne?in yetersiz kalmas? ve buharla?man?n çok fazla olmas?,topraklar?n verimsiz olu?u Maya uygarl???n?n sadece bir bölümünü etkilemi? baz? k?s?mlarda alt?n ça? ya?anmaya devam etmi?tir. Peki neydi bu gizli güç Mayalar neden bir anda yok oldu?Lanetli Bölgeler
Maya Tanr?lar? ve ilahi krallar,ara?t?rmac?lar çökü?e bunlar?n neden olabilece?i konusunda ?srarc?… Terk edilen ve kurakla?an bölgeler Mayalar?n gözünde lanetlenmi? bölgeler olarak yer ald? ve art?k o bölgeler onlara ait de?il sadece lanetli birer bo? alandan ibaretti.Mayalar bu lanetli bölgeleri bir zaman sonra tekrar i?gal etmeye çal??t? ve tanr?lar?n öfkesinin çekmemek ad?na ritüeller haz?rlad? ve ortaya koydu. Elbette su kaynaklar?n?n azl???,geçim s?k?nt?s?,yiyecek sorunlar?,kurakl?k vs…
Bu tarz sorunlar muhakkak etkiliydi yaln?z ara?t?rmac?lar bunun yan? s?ra inanc?n etkili oldu?u Mayalarda ilahi tanr?lar?n buna sebep oldu?unu dü?ünüyor bununla ilgili daha geni? ara?t?rmalar düzenlenmi? ancak sonuçlar çevresel faktörler ve do?al olaylar olarak s?n?rland?r?lm??t?r. Sizler için güzel bir belgesel buldum gayet güzel haz?rlanm?? bunun yan? s?ra s?k?lmadan ve soluksuz izleyece?iniz onlarla ilgili harika bir film var ”Apocalypto” belgeselin yan? s?ra filmi izlemenizi de ?iddetle tavsiye ederim.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.