Matematik ve Çocuklar

0
35

4390_zko_teardrop-300x197E?itim sistemimizde henüz duygusal zekada olan bir çocuktan karma??k matematik problemlerini anlamas?n?,do?ru ad?mlar? kullanarak çözmesini ve sonuca ula?mas?n? bekliyoruz.Bunu bilen bilim adamlar? çocuklar?n alg? biçimlerini inceliyorlar ve do?ru ad?mlarla ba?ar?ya ula??yorlar ancak Türk e?itim sisteminde bu ö?reti ?ekli yer alm?yor.Elbette anne baba olarak bu sistemi evde uygulayabilirsiniz.Bunun için etkinlikleri ara?t?rman?z yeterli.Ancak bu çal??malarda ilk olarak dikkat edilmesi gereken çocu?un matematik sorular?n? kolaydan ba?layarak elle kavrayarak olu?turmas? ve ad?m ad?m sorunun kademelerini görmesidir.Örnek verecek olursak bir çocu?a geometrik ?ekil ve cisim fark? anlat?lacak ise yani 2 boyut ile 3 boyut fark? anlat?lacaksa öncelikle bunlar?n yap?l? hallerine dokunmas?n? sa?lamal?s?n?z.Toplama anlatacaksan?z önüne geometrik cisimlerden ç?kar?p bunlarla dokunarak yapmas?n? beklemelisiniz. Olu?turdu?u ad?mlar? hayal dünyas?na almas? hedeflenen çocuk bunu ba?ard?ktan sonra ilgili konuyla ilgili kar??s?na gelebilecek her türlü hileli soruyu kolayca kavrar ve soyuta geçi? yapabilir.
Ülkemizde ne yaz?k ki matematik sevgisini hissederek büyüyen çok az ki?i vard?r. Sürekli matematikten yak?nan yeti?kinler aras?nda büyüyen bir çocuktan matematik için büyük ad?mlar atmas?n? bekleyemeyiz.Ama matematikle oyun oynama f?rsat? verirseniz,o çocuk için matematik korku de?il e?lence ?eklini al?r.Matematikle e?lenmenin tad?na vard???nda da vazgeçemeyece?inden emin olabilirsiniz.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.