Matematik Bozukluğu (Diskalkuli) Nedir?

0
14

4390_zko_teardrop-300x197Matematik bozuklu?unda ayn? zamanda dört farkl? yetenek grubunda da bozukluk görülür. Bunlar;
1. Matematik yetenekleri yani i?lem yapma yetene?i, dört i?lem olarak özetleyebiliriz.
2. Alg?sal yetenekler yani gruplara ay?rma, kümeselle?tirme olarak özetlenebilir.
3. Dikkat yetenekleri yani rakamlar? do?ru seçme do?ru yazma olarak özetlenebilir.
4. Dil yetenekleri yani problemleri anlama ve matematik sembolleriyle ifade etmek olarak özetlenebilir.
Matematik bozuklu?unu ilkokul 1. S?n?fta anlamak mümkün de?ildir, çocuk ezber yetene?iyle 1. S?n?f? halledebilir. Ö?renme bozukluklar?ndan biri olan matematik bozuklu?unu ço?unlukla ilkokul 2. Veya 3. S?n?fta anlamak daha kolayd?r. Çocuk tek, çift ?eklinde sayamaz. ??lem yapma yetene?i oldukça dü?üktür. Matematikte bir ?eyi yapamam?? ve bundan dolay? utanm?? herhangi bir çocuk matematik bozuklu?u ya??yor olabilir. ?leride daha büyük problemlere yol açmamas? ad?na anne ve baban?n dikkatli olmas? ve matematikte ya?anan bir problem gözleniyorsa hemen yard?m almalar? önemlidir.
Matematik bozuklu?u farkl? ?ekillerde çe?itlendirilebilir. Ara?t?rmalara göre 4 farkl? bölüme ayr?l?r;