Mars ve Sırları

0
34

4390_zko_teardrop-300x197Mars’?n topra??n?n ne oldu?u incelenmeden önce çok fazla tahmine sebep olmu?, baz?lar? silisyum, baz?lar? bazalttan olu?tu?unu uydu resimlerine bakarak söylemi?lerdi. yap?lan incelemeler ve al?nan örneklerde sonra yer yer bazalt ve ço?unlukla silis bak?m?ndan zengin topraklar oldu?u kan?t?na var?ld?. Silis cam yap?m?nda kullan?lan bir ham maddedir ve bu kadar fazla olmas? bilim dünyas?n? ?a??rtm??t?r. Marsta olmu? olabilece?i varsay?lan volkanik olaylar?n veya yine su ile ilgili baz? durumlar?n kal?nt?lar? olarak topra??n bu derece silisyum bak?m?nda doygun olmas? aç?klanmaktad?r. Mars gezegeni Dünya’ya oranla daha az yo?un, az hacimli ve kütlelidir.Mars’da Dünya gibi baz? ça?lar geçirmi? ve yüzey ?eklini etkileyen etkiler maruz kalm??t?r. Bu ça?lar, Nuh, Hesperian, ve Amoz’dur. Yap?lan ara?t?rmalara göre bu Nuh ça??nda yakla??k 3.6 milyar y?l öncesi büyük su bask?nlar? ve meteor çarpmalar? ile Tharsis bölgesi olarak bilinen platonun ?eklini alm?? olmas?, Hesperian ça??nda 3.5milyar ile 1.8 milyar y?l önce yanan toprak ve volkanik olaylar ile lavlardan olu?an büyük bölgelerin meydana gelmesi, Amoz ise 1,8 milyar y?l önce ile günümüzü kapsamaktad?r, ?imdiye kadar kaydedilen ise dev bir kaya kütlesinin k?r?lmas? ile olu?an ç?? meydana gelmesidir.
Mars için suyun varl??? yer alt?ndan bir anda ç?kan yüksek bas?nçl? ve k?sa zamanda yok olup sadece buz kütlelerinin kald??? derin izler yapan kan?tlar ile varsay?lmaktad?r. Küçük su yolu izlerine rastlan?lmam?? olmas? ilk ba?larda garip bir durum olarak görülmü? fakat daha sonra toprak kaymalar? ve di?er hava ko?ullar? ile kaybolmu? olabilece?i ihtimali ile önemsenmemi?tir. Her ne olursa olsun bu saatten sonra hiçbir ?eyin Mars’ta suyun olmayaca??n? kan?tlamas? mümkün de?ildir. NASA yetkilileri ve bilim adamlar?, olu?an bir ya?mur, yer alt? suyu ve ya herhangi bir ?ekilde olu?an suyun varl???ndan emin olduklar?n? ve bunun de?i?meyece?ini bir çok kez duyurmu?lard?r.

Mars’a çok büyük ve çok fazla meteor dü?tü?ü ve dü?meye de devam etti?i bilinmektedir. Yüzeyindeki dev kraterlerin bu ?ekilde olu?tu?u ve çarpan meteorlar?n boyutunun tüm Avrupa kadar büyük bir alan? kapsad??? görülmektedir. Ayr?ca ?imdiye kadar bilinen en büyük krater d???nda en büyük kanyonunda ve en yüksek da??nda(Olimpos) Mars’ta oldu?u bilinmektedir. Da??n yüksekli?i Everest’in 3 misli yani 27 km boyunda oldu?u ölçülmü?tür. En büyük kanyonun ise Valles Marineris oldu?u 4.000 km uzunlu?unda derinli?inin ise 7 km oldu?u bilinmektedir.