Mario Botta Kimdir?

0
44

4390_zko_teardrop-300x197Bir çok e?itim almadan uygulama ile mimarl?k hayat?na ad?m atan mimar gibi Mario Botta da ç?rak olarak girdi?i bu i?te kendisini yeti?tirdi. ?lk mimari proje ile donan?mla haz?rland???nda ise sadece 18 ya??nda idi. Mimarl???n heyecan dolu bir meslek oldu?unu hisseden ve bunu birebir ya?ayan Botta e?itim hayat?na tekrar dönerek 1961 y?l?nda Milano’da sanat okumaya ba?lad?.Dikkat bozuklu?undan kaynaklanan problemlerden ötürü hiç bir zaman iyi ve çal??kan bir ö?renci olamad? fakat, azimi sayesinde Venedik Mimarl?k Enstitüsü’nde mimarl?k okumaya ba?lad?. 1969 y?l?na kadar Venedik’te kalan ünlü mimar Le Corbusier, Louis Kahn gibi mimarl?k ba?lam?nda önde gelen isimlerle tan??ma f?rsat? buldu. Mimarl?k camias?n?n ünlü mimarlar?ndan Carlo Scarpa ona tez hocal??? yapt? ve di?er tüm ustalardan dersler ald?.
Dönemin ünlü mimarlar?n?n tüm tasar?mlar?n? takip ederek kendine has bir stil yaratmay? ba?ard?. ?lk dönemlerde etkisi alt?nda kald??? mimarlar?n çizgilerini taklit eden Botta var olan çevre ile yap?n?n kuraca?? birlikteli?e dikkat ederek kendini soyutlad?. Felsefe olarak ‘arazi üzerine in?a etmek de?il araziyi in?a etmek’ yorumunu mimarl?k hayat? boyunca edindi.
Mezun olduktan sonra 1971 y?l?nda ilk imzas?n? ta??yan ?sviçre’de özel bir konut tasarlad?. Mimar olarak çizdi?i tüm binalar?n yan? s?ra endüstriyel ürün tasar?mc?s? olarak da tan?nd?.
?sviçre, Fransa, Almanya, ?talya, ?spanya, Japonya ve ABD gibi dünyan?n bir çok ülkesinde projeleri bulunan, ayr?ca endüstri tasar?m? konusunda da çal??malar yapm?? olan Botta, 20.yüzy?l mimarl???n?n duayenlerinden olmay? ba?ard?.