Margarinin İcadı ve Üretimi

0
49

4390_zko_teardrop-300x197Margarin üretimi, nebati ya?lar?n bir dizi kimyasal süreçten geçirilmesi ilkesine dayan?r. Bu süreç sonunda süt veya su, lesitin, aromalar, renklendiriciler içeren bir ya? faz?n?n emülsiyonuyla gerçekle?tirilen bir maya elde edilir. Doymam?? ya? asitleri aç?s?ndan zengin olan kolza, soya veya ayçiçe?i gibi ya?lar oda s?cakl???nda ak??kan halde, doymu? ya? asitleri aç?s?ndan zengin olan kopra ve palmiye ya?lar?ysa kat? haldedir ve bunlara kat? ya?lar ad? verilir.Normal s?cakl?kta s?v? halde olan bitkisel ya?lardan kat? bir mayaya geçebilmek için birçok i?lem gereklidir:
Frans?z kimyagerler Sabatier ve Senderens’in ke?fetti?i doymam?? ya? asitlerinin iki ba?lant?lar?na hidrojenlenme yoluyla veya esterin bir katalizör e?li?inde ?s?t?larak bir maddeden di?erine aktar?lmas? yoluyla kimyasal bile?im ve dolay?s?yla erime noktas? de?i?tirilebilmektedir. Bu i?lem hidrojene nebati ya? olarak adland?r?l?r.
Margarin yap?m? bugün emülsiyonla?t?rma, so?utma, yo?urup inceltme ve paketleme i?lemlerinin gerçekle?tirildi?i kesintisiz bir üretim zincirine dayanmaktad?r. Geni? bir teknik yelpaze sayesinde, margarin imalatç?lar? ve uluslararas? piyasalarda genellikle bitkisel ya?lar?n bask?n geldi?i ya?l? maddelerin oldukça ucuz fiyata temin edilebilmekte ve bunlar? çok çe?itli margarinler halinde i?lemektedir. Renk ve koku gibi, tüketiciyi çeken niteliklerin sa?lanmas?nda katk? maddeleri çok önemli bir rol oynamaktad?r. Tereya??n?n tad?n? ve rengini veren diasetil buna bir örnektir. Vitamin katk?s?, ya?l? madde oran?n?n azalt?lmas? ve doymam?? ya? asitlerinin artt?r?lmas? gibi yollarla, margarinlerin besin de?eri yükseltilmeye çal???lmaktad?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.