Manik Depresif Kişilik Bozukluğu Nedir?

0
48

4390_zko_teardrop-300x197Manik tepkilerin en hafif seyreden türü olan hipomani de birey, sürekli olarak kendini ne kadar mutlu hissetti?inden, yeteneklerine ve bilgisine olan mutlak güveninden söz eder. Hipomanik ki?i genellikle zeki, insanlara dönük, at?lgan bir ki?i izlenimini verir. Bulundu?u heryerde ilgi merkezi olur.Akkt maninin belirtileri hipomanide görülen belirtilerin daha abart?lm?? biçimleridir. Bu ki?ilikteki bireyin dü?ünceleri sürekli olarak bir konudan di?erine atlar. Bazen de ba?lant?s?z konu?ma görülür. “Dam ba??nda saksa?an vur beline kazmay?” gibi sözler. Bu tür ki?ilik özelli?i gösterenler için söylenebilir.

Mani tepkilerinin en a??r seyreden türü olan sabuklamal? manide birey a??r? bir uyar?lma durumundad?r. Çevresindekilere sald?rabilir, e?yalar? k?r?p parçalayabilir. Utanç durumu ile birlikte d?? görünü?e özen yitirilir.
Depresyon halinde manik depresif bireyde dikkat, dü?ünme, hareket ve ne?ede azalma görülür. Hep mutsuz oldu?unu dü?ünür ve kederlidir. Kendilerine güven duygular?n? yitirmi?lerdir. Duygu ve dü?üncelerini ifade etmede konu?ma ve dinlemede güçlük çekerler. Uykuya dalmakta zorlan?rlar yada kesik kesik uyurlar ve sabahlar? erken uyan?rlar. ?steksizlik, halsizlik, yorgunluk duyarlar bir i?e ba?lamada zorlan?rlar.