Mahyacılık ve Mahya Sanatı

0
23

4390_zko_teardrop-300x197Büyük camilerin minareleri aras?na ip veya teller gerilerek yap?lan mahya üzerine kimi zaman yaz? yaz?larak kimi zaman ise resim çizilerek sergilenirdi. Osmanl? da her ne kadar ya? kandilleri ile yap?lm?? olsa da günümüzde teknolojinin de etkisiyle elektrik enerjisinden faydalan?lmaktad?r.Mahyac?l?k sanat?n?n amac? ramazan ay?n?n getirmi? oldu?u sevinç, bolluk ve Allah’a duyulan ?ükran? vurgulamak, halk? iyili?e yönelterek, çocuklara ramazan? sevdirmektir.
Eskiden mahyac?l?k ustal?k isteyen, zor bir sanat dal?yd?. Hatta öyle ki dünya da ?u an sadece 3 büyük mahya ustas? vard?r. Bu ustalar da zaten zor olan bu sanat dal?n? birlikte çal??arak icra etmektedirler. Bu 3 büyük ustadan birisi olan Kahraman Y?ld?z’?n i?iyle ilgili sözlerini aynen aktar?yorum sizlere: ‘’Mahyac?l?k biraz zor i?. Yaz, k??, so?uk, tipi demeden minare tepelerine ç?kacaks?n?z. Yerden 100 metre yukar?da hava ?artlar? çok daha sert oluyor. Buna dayanmak kolay de?il. Sab?r ve sevda isteyen bir i?. Bizim yan?m?za yard?mc? eleman veriliyor ama fazla dayanam?yorlar. Bir yolunu bulup ya ba?ka bölümlere geçiyorlar ya da bu i?i yapamayacaklar?n? söylüyorlar.’’
?lk Mahya: Rivayete göre ilk mahya 1614 y?l?nda Fatih Camii müezzinlerinden Hattat Haf?z Ahmet Kefevi’nin iki minare aras?na ortas? yaz?l? bir resmi dönemin padi?ah? 1.Ahmet’e hediye etmesiyle ba?lam??t?r. Bu hediye 1.Ahmet’in çok ho?una gitmi?tir ve hediyeden ilhamla sonraki y?llarda dini hükümlere ba?l? kal?nmas? ?art?yla Ramazan ay?n?n sevinç ve co?kusunu yans?tacak mahyalar?n kurulmas?n? istemi?tir. Bunun üzerine o dönemde yap?m? tamamlanan Sultanahmet Camii’nde uygulanmaya ba?lanan bu sanat böylece geleneksel hale gelmi?tir.
Mahya Yaz?lar?
Mahya kurma haz?rl??? yakla??k olarak ramazandan 15 gün önce ba?lamaktad?r. Ramazan ba?lang?c?nda ‘Ho? Geldin Ya ?ehr-i Ramazan ‘, ‘On Bir Ay?n Sultan?’ olan mahyalar ramazan sonlar?na do?ru yerini ‘La ?lahe ?llallah’, ‘Elveda Ya ?ehr-i Ramazan’ mahyalar?na b?rakmaktad?r.