Machu Picchu – Peru

0
37

4390_zko_teardrop-300x197Machu Picchu’da günümüze kadar varl???n? devam ettirmi? olan antik bir ?nka ?ehridir. 7 temmuz 2007 y?l?nda Dünyan?n Yeni Yedi Harikas?ndan biri olarak seçilmi?tir. Bulundu?u mevki tam olarak anlat?lmak istenirse; And da?lar?na ba?l? olan Urubamba vadisinin üzerinde ve 2.360 m yüksekliktedir. Peru’da bulunan Cusco ?ehrine 88 km uzakl?ktad?r.Antik ?ehir lider soyundan gelen ve ya?ad??? dönemde hükümdar olan Pachacutec Yupanqui taraf?ndan 1450 ‘li y?llarda in?a ettirilmeye ba?lanm??t?r. ?ehir da??n zirvesinde oldu?u için ula?mak oldukça zordur ancak görülmeye de?er bir ?aheserdir. Machu Picchu’nun kendine ba?l? 200’den fazla basamak sistemi mevcuttur. Bu da ?ehrin nedenli muazzam bir yap? oldu?unu göstermeye yeter çünkü ?u anda ayakta kalan hala 3000 basamak bulunmaktad?r.
Asl?nda ?ehrin tam ad? ve hangi amaçla yap?ld??? ne yaz?k ki tam olarak bilinmemektedir. Machu Picchu ismi de bu kente yak?n olan bir da??n zirvesinin ad?d?r ancak ?ehrin buraya yak?n olmas? ismin antik yap?yla an?lmas?na sebep olmu?tur. Yap?n?n toprak zemin ve kal?nt?lar? incelendi?inde 100’den fazla insan iskeleti bulunmu?tur. Ayr?ca bu rakam’?n yar?s? kadar da mezara denk gelinmi?tir. Mezarlarda bulunan iskeletlerin bir k?sm? kad?nlara bir k?sm? da erkeklere aittir. Anla??lan ilginç bir durumda bu say?n?n neredeyse yar? yar?ya olmas?d?r. ?ehirde ya?ayan insanlar?n burada hangi amaçla yada neden bulunduklar? bilinmemektedir. Ortaya at?lan bir çok teori geçerlili?ini kaybetmi?se de bulunan iskeletlerin ?nka asillerine ve din adamlar?na ait oldu?u göz önüne al?nd???nda ?ehrin çok önemli bir yerle?im merkezi oldu?u reddedilemez bir gerçektir.
?ehrin ke?fini yapan ki?i Hiram Bingham’d?r lakin bu durum bir kesinlik ta??mamaktad?r çünkü hakk?nda yap?lan birçok spekülasyon onun bu ke?finin önüne geçmi?tir. Bingham’?n ke?finin 1912 ve 1913 y?lar? aras?nda olmas? ayr?ca ?ehirde alt?n bulunuldu?u ve bulunan bu alt?nlar?n da sözde Amerika’ya ta??nd??? i?in ba?ka bir boyutudur. Orda bulunan yerli halkta bu ?ehri zaten daha önceden bildiklerini ve Bingham’?n bu yeri ke?fetmedi?ini söylemi?lerdir.
Machu Picchu günümüze kadar ayakta kalabilmi? do?a ile iç içe olan harika bir antik yap?d?r. Bunun sebebi ?ehrin 1532 y?l?nda ?spanyol istilac?lar taraf?ndan fark edilememesi ve bulundu?u yerin yüksek olmas?ndan dolay?d?r. E?er sizde Unesco taraf?ndan Dünya miras listesine al?nan bu yeri canl? canl? görmek istiyorsan?z çok iyi bir seçim yapm??s?n?z demektir. ?zlemeniz gereken yol Peru’ya vard?ktan sonra Cusco ?ehrinden Machu Picchu da??na ula?makt?r. Zirvesinde bulundu?u da??n ad?n? ta??yan bu gizemli ve antik ?ehir görülmesi gereken yerler aras?nda da bulunmaktad?r. ?ehir Güney Amerika’da en çok turistin u?rad??? yerlerden biridir ve hergün ortalama 2000 ki?inin ziyaret etti?i kay?tlara geçirilmi?tir.