Lucid Rüya Nedir?

0
48

4390_zko_teardrop-300x197Lucid rüya görmek için çaba harcanmas? bunun gerçekle?trilmesinin zor oldu?u sonucunu verir. Fakat bunu yapmak için birçok teknik olu?turulmu?tur. Normalde gördü?ümüz rüyalar? çok nadir hat?rlarken istenildi?i takdirde görülen rüyalar? hergün hat?rlanabilir k?l?nabilir. Buda lucid rüyalar? ara?t?r?rken edinilen yeni bilgilerden etkilenerek tetiklenebilir.Sabah gözünüzü ilk açt???n?zda, gece görülen rüyalar gözden geçirilmeye ba?lad??? takdirde ak?am yatmadan önce sabah görülen tüm rüyalar? hat?rlama konusunda niyet edildi?i zaman daha net hat?rlanabilir. Tabi bu çok uzun süre uygulanacak olup her?eyin kendili?inden olaca?? bir durumdur. Ve art?k hiç bir?ey yapmadan hemen hemen hergün rüya görüp bu rüyalar hat?rlanabilir.
Tüm bunlar gerçekle?ti?inde dünyadan çok rüya aleminde kalma iste?i olu?ur ve dünya realitesinden uzakla??l?p, depresif bir hale gelinebilir. Yani art?k bu dünyada ya?amaktansa uyanmamay? tercih etme durumu söz konusu olabilir. Sürekli uyumak istenilir. Hergün gördülen rüyalar? hat?rlay?pfakat buna ra?men rüya görmenin çok üzerine dü?memeye çal???larak aradaki dengeyi kurmak gerekir. Ki bu sayede dünya gerçekli?inden kopulmaz.
Lucid Rüya’n?n güzel yönlerinin yan? s?ra sak?ncal? olabilecek taraflar?da mevcuttur. Bu sak?ncalarda dengeyi kurmamakla ortaya ç?kar. Uyku düzeninin bozulmas?, dünyadan kendinizi soyutlamak, mutsuzken gerçek dünya de?ilde sanal dünyan?n cazip gelmesi, beyin sürekli me?gul oldu?u için çok fazla yorgunluk hissinin olu?mas? bu sak?ncalar aras?ndad?r.
Belki de bu dünya realitesi bir dü?, ama rüya olarak gördüklerimiz asl?nda gerçektir.