Lotus Bitkisi ve İnanılmaz Özellikleri

0
34

4390_zko_teardrop-300x197Lotus bitkisi üzerine en ufak toz parças? geldi?inde hemen yapraklar?n? sallar ve tozu belli bölgeye do?ru iter. Ve ya?mur ya?maya ba?lad???nda ise ya?mur damlalar?n? aktif bir biçimde kullanarak temizlenir. Yapra??n?n üzerine dü?en ya?mur damlalar?n?n üzerindeki kirli bölgelere aktarmaktad?r. Lotus çiçe?i genel olarak Nelumbo diye tabir edilen ya?mur ormanlar?nda yeti?mektedir.Lotus bitkisinin bu özelli?i mimari alanda bir çok projeye örnek olmu?tur. Binalar?n d?? kaplamas? lotus bitkisinin yapraklar?na benzetilmektedir. Böylece ya?mur ya?d???nda bina yüzeyi daha çok temizlenmektedir. Daha iyi bir temizlenme sa?lanmas? için benzer özelliklere sahip boyalar üretilmi?tir. Bu çal??ma üzerinde Alman ?irketleri daha çok durmu?tur.Alman ?irket Ispo, lotusan adu verilen ve binalar?n d?? cephesinin kaplanmas?nda i?e yarayacak malzeme üretmi?tir.Bu ürün dünyan?n birçok bölgesine gönderilmi?tir.Bu ürün sayesinde herhangi bir ek temizleyiciye gerek kalmaks?z?n bina yüzeylerinin be? y?l temiz kalaca?? söylenmektedir.
Ayr?ca lotus bitkisinin bu özellikleri hakk?nda belli akademik ara?t?rmalar yap?lm??t?r. Bonn üniversitesinden yap?lan aç?klamada temizlik gerektiren yapraklar?n pürüzlü yüzeyleri oldu?unu aç?klam??t?r. En temiz bitki olan Lotus bitkisinin üzerinde bir çivi yata?? ?eklinde küçük noktalar bulunmaktad?r. Bu küçük noktalara aras?nda sallanan toz zerrecikleri tutunamaz ve en ufak bir ya?mur damlas?nda temizlenir.
Lotus bitkisi ile nilifer çiçe?i birbirlerine çok benzemektedir. Hatta ço?u özelli?i ayn?d?r.Aralar?ndaki fark boylar?d?r. Nilüfer çiçe?i en fazla 20 cm’dir.Fakat lotus bitkisinin boyu 3 metreye kadar ula?abilmektedir.
Lotus çiçe?inin mitolojilerde önemli ?eyleri sembolize etmektedir. Günümüze kadar mavi lotus çiçe?i bereket, cinsellik, yeniden do?u?,do?um ve saf tutkuyu sembolize eder.