Liposuction(Yağ Alma Yöntemi) Nedir? Nasıl Yapılır?

0
27

4390_zko_teardrop-300x197Ya? alma i?lemi dal?nda uzman estetik cerrahlar? taraf?ndan uygulanan bir yöntemdir. Hastan?n durumuna göre belirlenen bölgelerden vakum yolu ile fazla ya? hücreleri al?narak düzen verilmeye çal???lmaktad?r. Ya?? al?nacak olan bölgedeki ya? hücrelerine(ya? hücreleri ço?almaz sadece büyür ve geni?ler) bir s?v? enjekte edilerek hücrenin ?i?mesi sa?lan?r. ?i?irilen bu hücrenin oldu?u bölgelere küçük kesikler at?l?r ve içeriye metal borular yerle?tirilir. Yerle?tirilen bu borulardan tahmin edebilece?iniz gibi hücreler vakumlanarak al?n?r ve bölgenin hacmi dü?ürülür. Bir ba?ka yöntem olarak ise ultrason ???klar? kullan?lmaktad?r. Hamile kad?nlar?n do?um sürecinin izlenmesi için kullan?lan bu yöntemin ya? hücrelerini parçalad???.görülmü?tür. Ultrason ???n? yöntemi ile parçalanan hücreler ekstra bir s?v?ya ihtiyaç kalmadan direk vakumlana bilmektedir.Ameliyat olacak ki?iler için baz? hat?rlatmalarda bulunal?m, hastane ortam?nda yap?lan ameliyat 1 ile 2 saat aras?nda sürmekte, 1 gün içinde taburcu olunmakta, genelde diki? at?lmamakta(baz? durumlar hariç) bandaj yard?m? ile ameliyat izleri sar?lmakta, ameliyat sonras? ciddi ve rahats?z edici a?r?lar olu?mamakta, 2-6 ay sonunda tüm operasyon belirtileri ve izleri ortadan kalkmaktad?r. Lazer teknolojisinin ula?t??? yerlerden biride ya? olma operasyonlar?d?r. T?pk? ultrason ???n? gibi ya?lara ???n verilmekte, terk fark olarak lazerin parçalama de?ilde eritme i?lemi gerçekle?tirmesidir. Tüm operasyonlarda oldu?u gibi lazer yönteminde de vakumlama söz konusudur.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.