Likopen Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

0
41

4390_zko_teardrop-300x197Likopen; sebze ve meyvelerde do?al alarak bulunan karoten familyas?na ait bir pigmenttir. Likopen güçlü bir antioksidand?r ve vücudumuz taraf?ndan üretilmeyip çe?itli besinlerle vücuda al?n?r. Ba?l?ca likopen kayna?? domates olup ayr?ca tropikal meyveler, karpuz ve k?rm?z? greyfurt gibi meyve ve sebzeler de likopen kaynaklar?ndand?r. Ara?t?rmalara bak?ld???nda likopen yo?unlukla ketçap, salça gibi i?lenmi? domates türevlerinde yo?unlukla bulunmaktad?r.L?KOPEN ORANI YÜKSEK OLAN MEYVE VE SEBZELER
Ürün                                        Likopen  (mg /100 g)
Domates Salças?                                     85
Domates Ketçab?                                   15.9
Domates Suyu                                        9.5
Domates sosu                                         14.1
Karpuz                                                     4.0
Pembe Greyfurt                                     4.0
Taze domates                                         3.0
*Likopen oran? iklim ?artlar?, toprak yap?s? ve domates çe?idine göre de?i?iklik gösterebilmektedir.
Likopenin Faydalar?
Likopen; büyük bir antioksidan kayna?? olup, zarar görmü? hücreleri onarmaktad?r. Böylece çe?itli kanserleri önleyebilece?i görülmektedir. Ara?t?rmalara göre; prostat kanseri, sindirim sistemi, rahim kanseri, meme kanseri, mide kanseri ve akci?er kanserini engelleyebilmektedir. Ayr?ca kad?nlarda kalp ve damar hastal???n? koruyucu etkiye sahiptir.
Kandaki kolesterol oran?n?n dü?mesine yard?mc?d?r. Toronto Üniversitesi’nin yapt??? bir ara?t?rmaya göre likopen; LDL kolesterolün oksidasyonunu bask?layarak koroner kalp hastal??? riskini azaltmaktad?r.
Likopen akci?erdeki iltihaplanmay? onar?p, ast?m riskini azaltmaktad?r. Günde 1 porsiyon ve daha fazla domates ve türevlerini tüketmek prostat kanserini önleyici etkiye sahiptir.
Kan bas?nc?n? dü?ürücü etkiye sahiptir ayr?ca likopen; cildin oksijeni daha iyi ve etkili kullanmas?n? sa?lar.