Liken Planus Hastalığı Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

0
19

4390_zko_teardrop-300x197Deride ka??nt? ile ba?layarak ilerledikçe kabaran, daha sonra mor renge dönü?en lekeler ile ba?layan Liken Planus a??z içinde ise beyaz renkte olup küçük ve çok say?dad?r. Hastalanan ki?iden sadece a??r? ka??nt? ?ikayetleri gelmektedir. Ka??nt?lar?n d???nda hastal???n ba?lang?c?nda ba?ka problemler görülmez. Bacak ve kollarda geli?en Liken Planus de lekelerin rengi kahverengi ve siyah olabilmektedir.Tedavinin gerçekle?mesi için tan?n?n koyulmas? gerekmektedir. Genelde doktorlar gözlemleri ile hemen te?hisi koyarlar. E?er farkl? durumlar söz konusu olursa lekeden örnek al?n?p mikroskop alt?nda incelemeler yap?l?r. A??z içinde ciddile?en bu hastal?k baz? durumlarda kanser yapabilmektedir. Normal seyrinde 2 y?l sonunda deride hiçbir leke kalmayacak biçimde iyile?mektedir. Do?al bitki özleriyle haz?rlanan botanik kremler ile tedavi uygulanmas? en yayg?n ve iyi sonuç veren tedavi yöntemidir. A??r? ka??nt? olan durumlarda sakinle?tirici etkili kremler kullan?labilmekte, a??z içi Liken Planus da kortizonlu ilaçlar ile tedavi edilebilmektedir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.