Libretto Nedir?

0
20

4390_zko_teardrop-300x197Opera eserlerinde, belirli bir konuyu anlatan ?iir, öykü vb gibi durumlar libretto olarak kullan?labildi?i gibi ba?l? ba??na hiçbir ?eye ba?l? olmadan, öznel olarak yaz?lm?? librettolarda bulunmaktad?r. Genel olarak yaz?l? eserlerin üzerlerine müzik yaz?larak opera eserleri olu?turulmaktad?r. Bir tiyatro eseri al?narak olu?turulan librettolarda ise eserin özüne uygunluk zorunlu bir durumdur. Bir tiyatro eserinin tamam? libretto olarak kullan?labildi?i gibi, sadece bir bölümü ya da konusu temel al?narak yaz?lan librettolar mevcuttur.Opera eserlerinde eserin bestecisi ile libretto yazar? birlikte an?lmaktad?r. Eserin müzi?i kadar librettosu da o eserin güzelli?ini yans?tan temel unsurdur. Örne?in Da Ponte ile Mozart, Boito ile Verdi gibi.
Da Ponte ve Boito müzik tarihinin en önemli libretto yazarlar?ndand?r. Kendi eserleri için librettolar yazmay? ba?arabilen bestecilerde vard?r ki bunlar?n en önde geleni de Wagner’ dir.
Yo?unlukta var olan librettolar üzerine müzikler yap?lm??t?r ancak müzikleri yap?lm?? ve daha sonra üzerlerine libretto yaz?lm?? eserlerde az da olsa bulunmaktad?r. Örne?in; Rus be?leri üyesi olarak bilinen ünlü besteci Rimsky-Korsakov, besteledi?i küçük eserlerin üzerine librettolar? daha sonra yazd?rm??t?r.