Libido Nedir?

0
27

4390_zko_teardrop-300x197Libido, çocuklarda cinsel nitelik ta??r. Çocu?un zihinsel geli?imi ilerledikçe libidonun bir bölümü cinsel i?levi sürdürürken, di?er k?sm? da ki?inin sanata, bilime, tekni?e dönük her türlü bulu? ve yarat?c? etkinli?e kaynakl?k eder. Libido insan ya?am?n? olu?turan dönemlerin her birinde ayr? bir nitelik ta??r. Ag?zc?l evre(süt emme ve ?s?rmadan haz duyma evresi),d??k?l evresi(d??k?lamadan haz duyma evresi),ve üretken evre(cinselli?in ayr?m?na varan çocu?un haz kayna?? cinsel organlara iletti?i evre)dir. Üç ya??ndan sonra ba?kalar?na, özellikle anne, babaya yönelir. Beden ve ruhça ola?an bir durumda yeti?mekte ve k?z çocuk babas?na, erkek çocukta annesine a??r? ?ekilde sevgi duyar. Bu duruma da “O?D?PUS KOMPLEKS?” ad? verilir. Ergenlik ça??ndan sonra libido büyük de?i?ikli?e u?rar. Bu a?amada ki?i kar??t cinsle ili?ki kurma iste?i duyar. Libidonun azal???n?, erkekte testosteron ve kad?nda östrojen hormonunun üretiminin azalmas?na ba?larlar.Hormon yetersizli?i hormon tedavileriyle düzenlenebilir.Libidonun geli?imini, yönünü heteroseksüel ya da oto seksüel olmas?n? birkaç etmen(kal?t?m, yap?, ortam)belirler. Yo?unlu?unu ise toplumsal ko?ullanma etkisini gösterir. Ameliyat, a??r? yorgunluk, depresyon libidoyu azaltabilir. Üzüntü, sevinç, heyecan ,stres libidoyu etkiler.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.