LG IPS235V LED Monitör İnceleme

0
44

4390_zko_teardrop-300x197Cihaz?n teknik özellikleri ?u ?ekilde.
– 1920 x 1080 px çözünürlük
– 16.7M Renk Derinli?i
– 250cd/m2 Parlakl?k
– 5.000.000:1 Kontrast Oran?
– 5ms Tepkime süresi
– 178/178 derece izleme aç?s?
– Par?lt? önleyici ekran
Bu özelliklerden 178 derecelik izleme aç?s? hemen dikkatinizi çekmi?tir diye dü?ünüyorum. Böyle yüsek aç?l? izleme oran?na her monitörde ç?kamazs?n?z. IPS teknolojisiyle art?k bu mümkün. Normalde birço?umuzun kulland??? LCD yada LED monitörlerde farkl? izleme aç?lar?nda görüntüde ve renklerde de?i?meler olur. Ayr?ca ekranda görülen renklerle foto?raf makinesiyle ekranda görülen aras?nda farkl?l?klar vard?r. Bunun sebebi TN ad?ndaki teknoljiye sahip monitörlerin renklerde hatalar yapmas?ndan ve varsay?lan renk aral???na gösterme e?ilimide olmas?ndan kaynaklan?yor. Bu da orjinal içeri?in renklerinin yanl?? yorumlanmas?na sebep olmaktad?r. IPS teknolojisinde bu sorun yoktur. Renkler nas?lsa ayn? ?ekilde görüntülenir. Foto?raf düzenleme için geli?tirilmi? olan monitörlerde de ayn? IPS teknolojisi kullan?lmakta. LG IPS235V modeli 2011 y?l?n?n en iyi giri? seviyesi foto?raf düzenleme monitörü seçildi?inin alt?n? çizelim.
LG IPS235V nin bir özelli?i de cihaz?n fabrika ç?k??l? kalibrasyon yap?lm?? olarak gelmesi. Kutuyu açt???n?zda monitör test verisi ile kar??la??yorsunuz. Bu rapor tüketicilere ald?klar? ürünle ilgili olarak bir garanti sertifikas? niteli?inde. Raporda dikkat edilmesi gereken birkaç husus ?u ?ekilde;
– Gamma (Spec 2.2): E?er monitörün gamma e?risi, standart e?riye (2.2) yak?nsa bu, parlakl?k ve kontrast?n do?ru biçimde gösterildi?i anlam?na gelir.
– Renk Is?s? Çe?itlili?i: (Spec ±500K): Profesyonel grafikler genellikle 6500K renk ?s?s? için tasarlan?r, ve Spec ±500K de ürünün orijinal renk tonunu do?ru gösterebildi?i anlam?na gelir.
– Renk Farkl?l??? ?E (Spec < 5): ?E, grilik skalas?ndaki iki renk aras?nda bulunan tektip fark? temsil eder. E?er bu de?er 5’in alt?ndaysa, ürün renkleri do?ru gösteriyor demektir.
Sonuç olarak LG IPS235V Led monitör, renklerin oldu?u gibi göstermesi, farkl? aç?lardan bozulma olmadan izlenebilmesiyle be?enimizi fazlas?yla kazand???n? söyleyebilirim. 5ms lik tepkime süresi pek oyun oynamayan biri olarak benim fark edebilece?im bir aral?k de?il. Ancak çok yo?un oyun oynayanlar için biraz yava? kalabilir. Piyasada önümüzdeki dönemlerde bu tür cihazlar? daha çok görmeye ba?layaca??m?z kesin. LG daha önce 3D monitörde oldu?u gibi bu konuda da Türkiye piyasas?nda öncü olmay? amaçl?yor. Kaliteli LED monitör almay? dü?ünenlere bu modeli tavsiye ederiz. Testlerden sonra eski monitörüme al??mak zor geldi 🙂