LG D2342P Monitör İnceleme

0
42

4390_zko_teardrop-300x197LG D2342P 23 inch büyüklü?ünde 1920×1080 çözünürlü?e sahip 3D özellikli bir monitör. Genel tasar?m olarak oldukça ince bir yap?ya sahip. Arka bölümdeki ba?lant? giri?lerinin bulundu?u paneli (di?er bir Led monitör modelinde oldu?u gibi) ekran?n alt tablas?na yerle?tirselerdi daha ??k bir görünüm elde edilmi? olurdu. Ama bu haliyle de ince ve güzel duruyor. Ekran?n arkas?nda HDMI, DVI, VGA, kulakl?k ve güç giri?i bulunmakta. Piyasada yayg?n ?ekilde bulunan tüm ba?lant? noktalar? cihaz üzerine yerle?tirilmi?. Cihaz?n ön bölümüne bakt???m?zda açma/kapama tu?unun yan?nda 5 tane kontrol tu?u bulunmakta. Bu tu?lar yard?m?yla cihaz?n özelliklerini istedi?iniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Görüntü parlakl?k, kontrast, renk tonlar? ve 3D ayalar?n? yapmak mümkün. Kutu içeri?inde ba?lant? kablolar?n?n haricinde 3D kullan?m için gözlük kutusu da yer al?yor. Gözlük kutusunda LG çok ak?ll?ca davranarak 2 farkl? tür gözlükle ürünü piyasaya sürmü?ler. Bunlardan biri normal kullan?m için gözlük. Di?eri ise günlük hayat?nda gözlük kullananlar dü?ünülerek tasarlanm?? bir model. Gözlük üzerine orta bölümdeki mandal sayesinde tak?labilien 3D özellikli çerçevesiz camlardan olu?an bir model. Bu sayede ayn? anda 2 ki?i rahatça (tabi birisi gözlük kullan?yor olmas? laz?m) 3D özelli?ini kullanabilme ?ans?na sahip oluyor.
 
Monitörü kutusundan ç?kard?ktan sonra bilgisayar?ma ba?lay?p 3D özelli?ini kullanabilmek için gerekli yaz?l?mlar? ara?t?rmaya ba?lad?m. Herhangi bir ara yaz?l?m olmadan sadece youtube daki 3D görüntüleri izleyebiliyorsunuz. Onun d???nda oyun oynamak veya bilgisayar?n?zdan film izlemek için ayr? bir yaz?l?ma ihtiyac?n?z var. TriDef 3D ismindeki yaz?l?m sayesinde monitörün 3D yeteneklerini rahatça kullanabiliyorsunuz. Foto?raf ve filmlerde 2D -> 3D dönü?türen özellik ba?ar?l? say?labilecek seviyede. ?ki boyutlu içeriklerde derinlik hissini ya?ayabiliyorsunuz. Üç boyutlu içeriklerde ise cihaz?n kalitesi bizleri fazlas?yla memnun etti. Gözlüklerin ve ekran?n titre?imsiz olmas? kullan?m rahatl??? sa?larken ayn? zamanda daha parlak ve canl? görüntüler izlemenize imkan sa?l?yor.
3D özellikli filmleri sinema da izler gibi evinizde izleyebilmek büyük bir rahatl?k. Yukarda da bahsetti?im kutu içeri?indeki çerçevesiz gözlük sayesinde sinemadaki çift gözlük takma durumu ortadan kalkm?? oluyor bir nevi. Film izlemenin d???nda böyle bir monitörle 3D oyun oynamak ba?l? ba??na bir zevkliydi. Araba yar??lar?nda sanki gerçekten yar???n içindeymi?siniz gibi bir his uyand?r?yordu. FPS türündeki oyunlarda da gerçeklik etkisi çok yüksek. Crysis 1 ve 2 yi deneme f?rsat?m?z oldu. Büyük keyif ald?k. Oyun deneyiminin en keyifli noktas? da bana göre Fifa 2011 oynamak oldu. Oyun yükleme ekranlard?an kaleci ile birebir ?ut çekebilece?iniz bölüm çok güzeldi. Gerçekten ye?il sahadaymi? gibi bir etkiyle kar??la??yorsunuz. Oyun içinde de Pro Cam ad?ndaki kamera aç?s?yla oynad???n?zda bu etkiyi çok daha fazla ya??yorsunuz.