Levitasyon Nedir? Nasıl Yapılır?

0
42

4390_zko_teardrop-300x197??te tam da burada levitasyondan bahsedebiliriz. Levitasyon yada ba?ka bir de?i?le yükselinim, özgül olarak havadan daha a??r nesnelerin fiziksel bir yard?m almadan havada as?l? durmas? yada gezinebilmesi olay?na verilen isimdir. Peki nas?l oluyor da havadan daha a??r bir nesne hiç bir fiziksel yard?m almadan uçabiliyor?Bilim adamlar? bu konu hakk?nda henüz net bir bilgi elde edebilmi? de?il. Ortak olarak kabul edilen tek bilgi bu olay?n parapsikoloji ile ilgili oldu?udur. Geçmi? y?llardan bu yana baz? insanlar?n cisimleri beyin gücü ile havaya kald?rabildikleri, ?ekillerini de?i?tirebildikleri, ve hareket ettirebildikleri görülmü?tür. Hindistan’ da bir çok ki?inin havada durabildi?ini ve havada durabilme yöntemlerini yazan kitaplar mevcut. Brahman ve Hint fakirleri gibi ki?ilerin bu olay? rahatl?kla yapabildikleri görülüyor. Avrupa’ da ise bilinen ilk levitasyon ustas? Azize Therasa’ d?r. Azize Theresa’ n?n bu olay? yakla??k olarak 230 ki?i önünde yapt??? biliniyor.

Günümüze gelindi?inde ise Chris Angel ad?nda ki bir Amerikan vatanda??n?n defalarca insanlar?n ve bilim adamlar?n?n önünde uçabilmesi bilim dünyas?na yeni bir cevaps?z soru kazand?rm?? oldu. Yap?lan testler ve ara?t?rmalar sonucunda Chris Angel’ ?n hiç bir fiziki yard?m almadan uçabildi?ini kan?tlam??t?r. Bilim adamlar? bu olay? kabullense de henüz bunun cevab?n? bulamam??lard?r. Beyin gücü ile insan?n kendine yer çekimsiz bir ortam yaratabilmesi mümkün olsa da beynin bu yöndeki i?leyi?i ile ilgili net bir bilgi yoktur. Süper iletken ad?nda bir madde kullanarak yer çekimi ile nesne aras?ndaki ba?lant?y? keserek nesneyi biraz olsun havaya kald?rabilmek mümkündür. Fakat bu maddeyi kullanmadan nesneyi uçura bilmenin s?rr? uzun bir süre daha çözülmeyecekmi? gibi duruyor.
Uçabilen insanlar?n var olmas? Dünya’ y? dini yönden bir karma?aya sürükleyebilir mi? Baz? mitolojilerde ve dinlerde uçabilmek yaln?zca tanr?lara verilmi? bir özelliktir. Fakat art?k insanlar?nda uçabildi?i bilimsel olarak kan?tlanm?? oldu?una göre bu dini sorunlara yol açabilir gibi gözüküyor. Henüz bu olay?n dini boyutlar? hakk?nda pek bir sorun gözükmüyormu? gibi görünse de ileride bu olay?n nas?l bir soruna yol açaca?? bilinmez.