Le Corbusier Kimdir?

0
42

4390_zko_teardrop-300x19713 ya??nda okulu b?rak?p saat ustas? babas?n?n yan?nda i?e ba?layan ünlü mimar, bu esnada uygulamal? sanat okuluna yaz?ld?. Çizim kabiliyeti ve sanat tarihine olan merak?n?n onu tetiklemesi ile mimarl??a ilgi duymaya ba?layan Corbusier gezip gördü?ü memleketlerdeki yap?lardan çok etkilendi. Auguste Perret, Peter Behrens gibi ünlü isimlerle çal??ma olana?? bulan mimar, kendini ve mimarl?k anlay???n? geli?tirdi.Kitap yaz?p, resimler çizen Le Corbusier 1923′te ilk kitab? olan ”Vers une architecture”(Mimarl??a Do?ru) yay?mland?. Süslemeden ve detaylardan ar?nm?? sade mimarl?k anlay???n? modernizm çat?s? alt?nda savunan bu mimar, konut anlay???na yepyeni boyutlar kazand?rd?. 1925′te Paris’teki sergide, ya?ayan hücre olarak nitelenen ilk ev modeli yer ald?. Bu modelde hücreler bir araya gelerek bloklar? olu?turuyordu. Bu ?emay? öncü alan United Habitation yerle?im birimi 1800 ki?iye bar?nma imkan? sundu. 18 katl? bu yap? Corbusier’in ilk tasar?m? oldu. ?nsanlar?n ya?ama, bar?nma, sosyal alan ihtiyaçlar?na cevap veren bu tasar?mda anaokulu, tiyatro, al??veri? merkezi, spor salonu gibi ortak alanlar bulunuyordu.
Dünyan?n silüetini de?i?tiren mimar olarak nitelenen Corbusier ,”Bir ?ey, bir ihtiyaca cevap veriyorsa güzeldir” felsefesi ile tasar?mlar?n? geli?tirdi. Yap-boz misali kullan?c?ya yönelik tasar?mlar?nda modülerlik ve esneklik söz konusuydu. Geometrik ?ekillerin vurguland??? yap?lar?nda teknolojiyi de mimarl?kta kulland?. Tarihi ve geleneksel olana ça?da? yorum getirmeyi amaçlad?. Türkiye’den de etkilenen Corbusier ayn? zamanda Mimarsinan hayran? idi. Ça?da? mimari çizgisinden dolay? Atatürk’ün ?stanbul’u yeniden planlamas?n? istedi?i ünlü mimar Osmanl? ve Bizans’tan kalan tarihi dokuya müdahalenin yanl?? olaca?? cevab?n? verdi. Cevab?n? mektup ile bildiren Corbusier daha sonra pi?manl?k duydu. Çünkü ona göre ?stanbul dünyan?n incisi ve bu incinin imar plan?n? yapmamak kariyerinin en büyük hatas? idi.
Le Corbusier’in baz? yap?tlar? ise ?unlard?r: ?sviçre Ö?renci Yurdu (Fransa/Paris), Villa Savoye (Fransa), Notre Dame-du-Haut Kilisesi (Fransa/Ronchamp), Carpenter Görsel Sanatlar Merkezi (ABD)…
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.