Lacrosse Sporu Nedir? Nasıl Oynanır?

0
44

4390_zko_teardrop-300x197Lacrosse; Kuzey Amerika?da geli?meye ba?layan bir spor dal?d?r. Kanada ülkesinin en popüler spor dal?d?r. Gençlerin a??r? ilgisi ile bu ülkenin Ulusal sporu olarak kabul edilmi?tir. Zamanla di?er ülkelere de yay?lmaya ba?layan ve ?imdilerde ABD?’de h?zla geli?meye ve popüler olmaya ba?lam??t?r. Geçmi?i eskilere dayanan bu spor dal?n?n geli?imi çok h?zl? olmu?tur. “Lakros” olarak da adland?r?lmaktad?r.Lacrosse sporunun ortaya ç?kmas? ve geli?me göstermesi de ilginç nedenlere dayanmaktad?r. Kuzey Amerika?da ya?ayan yerliler, bu sporun kendilerine Tanr? taraf?ndan gönderildiklerini dü?ünürler ve bunu inanç haline getirerek çok h?zl? bir ?ekilde yaymaya ba?larlar. Hatta eski ça?larda birbirleri aras?nda ç?kan sava?lar? ve sorunlar? çözüme kavu?turmak için bu sporu tercih etmi?lerdir. Kim ba?ar?l? olursa onun istedikleri gerçekle?iyor ve sorunlar çözüme kavu?uyordu. Zamanla Frans?zlar taraf?ndan ilgi gören Larkos, bu ülkede “La Crosse” ad?n? al?yor. Bu spor dal?n?n en dikkat çekici özelli?i, di?er spor dallar?ndan daha h?zl? duyulmaya ve geli?meye ba?lam?? olmas?d?r. Montreal Lakros tak?m? ilk kurulan kulüptür. 1700 y?l?nda kurulmu? ve yeni teknikler ile geli?tirilmi?tir. Türkiye?de Lacrosse sporunu bilenler ve oynayanlar az?nl?ktad?r. Fakat ülkemizde bu spor dal?nda Milli tak?m olu?turulmu?, hatta di?er ülkeler ile müsabakalar düzenlenmi?tir. Milli tak?m?m?z, ilk kuruldu?u y?lda Bulgaristan?da ba?ar?l? performans sergilemi? ve kupa ile vatanlar?na dönü? yapm??lard?r. Amerika?da lakros oyuncusu olarak görev alan Patrick Dougherty, ülkemizde bu sporu geli?tirmek ad?na Milli tak?ma antrenörlük yapmaya ba?lam??t?r.

Lacrosse sporu, genellikle saha içerisinde oynanmaktad?r. Belirli bir mekan? yoktur. ?stedi?iniz yerde yani alan? büyük olan bir mekanda oynamak mümkündür. Müsabakalar futbol sahalar?nda gerçekle?tirilmektedir. Basketbol ve futbol dallar?na ait teknikler, bu spor dal?nda da görülmektedir. Dirseklik, kask, omuzluk, a??zl?k, eldiven gibi objeler, tak?mlar?n güvenli?i için gereklidir. Bayan ve erkekler bu oyunu oynayabilir. Erkeklerin tak?m? 10 oyuncudan olu?uyor iken bayanlar?n tak?m? 12 ki?iden meydana gelmektedir. Fakat kapal? alanlarda erkeklerin tak?m say?s? 6?ya dü?mektedir. Bir gol, di?er oyunlar gibi tek say? olarak nitelendirilir. Fakat 15 yard uzakl?ktan at?lan gol, hakemler taraf?ndan 2 say? olarak da say?labilmektedir. Say?s? fazla olan tak?m kazan?r ve berabere biten durumlarda maç süresi uzat?l?r. Tak?mda bir kaleci görev almakta di?er oyuncular ise farkl? pozisyonlara ayr?lmaktad?r.