Kuşların Göç Etmesinin Nedeni Nedir?

0
37

4390_zko_teardrop-300x197Ku?lar?n göç etme karar?n? nas?l ald??? birçok bilim adam? taraf?ndan incelenmi?tir. Baz? bilim adamlar? mevsim ?artlar? ile birlikte ku?lar?n göç etti?ini aç?klam??t?r. Baz?s? ise buna ba?l? olarak yiyecek aray???na dayand?rm??t?r.Ancak bu görü?ü çürüten deneyler yap?lm??t?r.Yap?lan bir deneye göre;
Bu deneyde bahçe bülbülleri laboratuvar ortam?na al?nm??t?r. Ancak mevsim ko?ullar? de?i?tirilmi?tir. Yani d??arda so?uk bir k?? mevsimi ya?an?rken, ku?un ya?ad??? iç ortamda s?cak bir bahar havas? olu?turulmu?tur. Ku?lar vücutlar?n? içerideki hava ko?ullar?na adapte ettirmi?tir. Ku?lar kendilerini yapay mevsime göre ayarlam??t?r. Vücutlar?na ya? depolam??t?r. Yani göç etmek için her türlü haz?rl?klar?n? yapm??t?r.Ancak göç etme zaman?na gelince d??ar?daki mevsimi gözetmi?tir. Yani içeride ki mevsim göç hareketinin zaman?n? etkilememi?tir. Bu deney ile birlikte baz? ara?t?rmac?lar?n söyledi?i ”ku?lar mevsim ?artlar?na göre göç eder” sözü desteklenmemektedir.
Ku?lar?n göç etmesi birçok soruyu akl?m?za getirmektedir. Örne?in; uzun mesafeli bu göçlerde hayvanlarda herhangi bir koruma bulunmamaktad?r. Ve yanlar?nda götürdü?ü yard?mc? hiçbir ?ey yoktur. Göç olay? ku?lar?n bir çok marifetini göz önüne sermektedir. Göç olay? içinde ku?lar?n yön bulma, beslenme ve uzun süre uçabilme özelliklerini gözler önüne
sermektedir.
Ku?lar?n neden göç ettikleri ve göç etme zamanlar?n? nas?l belirledikleri hakk?nda yukar?da anlatt???m?z gibi bir çok ara?t?rma yap?lm??t?r. Bilim adamlar? ku?lar?n biyolojik saatinin oldu?unu söylemektedir. Ku?lar bu iç saatlerine uygun olarak göç etmektedir. Ku?lar?n göçleri s?ras?nda meydana gelen di?er bir enteresan olay ise göçe birlikte ba?lamalar?d?r. Bir arada ya?amasalar bile göç zamanlar? geldi?inde bir bölgede toplanmaktad?rlar.Böylece ku?lar mükemmel zamanlama ile birlikte göç hareketine ba?lar. Bu göç olay? ku?lar?n planl? hareketini kusursuz uygulamas?yla ifade edilebilir.
Ku?lar?n bu kadar uzun mesafelere uçmas? kolay bir i? de?ildir. Bu göç olay?nda ku?lar çok zorlanmaktad?rlar. Göçmen ku?lar uzun süre uçtuklar? için çok fazla enerji harcamaktad?r. Sinek ku?u dakikada yakla??k olarak 1200 kere kanat ç?rpmaktad?r. Ku?lar?n bazen günler boyunca süren göç hareketi göz önüne al?nd???nda harcanan enerji miktar? gözümüzde daha iyi canlanacakt?r. Bu kadar fazla enerji harcayan ku?lar göç etme s?ras?nda bazen yenik dü?ebilmekte ve bay?lma tehlikesi geçirebilmektedir.