Kuşlar Nasıl Uçarlar? Uçuş Teknikleri Nelerdir?

0
14

4390_zko_teardrop-300x197Ku?lar?n vücutlar? uçu? için uygun bir yap?ya sahiptir. A??rl?klar?n?n az olmas? için kemiklerinin içleri bo? bir ?ekilde yarat?lm??t?r. Ve vücutlar?nda hava keseleri bulunmaktad?r. D??k?lar?n?n s?v? olmas? ise vücut a??rl???n? azaltmaktad?r. Vücutlar?n?n üzerinde bulunan tüyler çok hafif bir yap?dad?r. Uçmaya yard?mc? olmaktad?r.Ku?lar?n ?skelet Sistemi
Her ne kadar kemiklerinin içi bo? olsa bile, ku?lar?n iskeleti sa?lam bir ?eklide tasarlanm??t?r. ?skelet yap?s? adeta bir bütün halindedir. Omuz kalça ve gö?üs kemikleri birbirine kayna?m??t?r. Böylece ku?lar daha sa?lam bir yap?ya sahip olmu?tur. ?skelet sistemi ku?lar?n vücut a??rl???n? çok küçük bir yerini i?gal eder. Ku?lar?n iskelet a??rl???n? vücutlar?na oran? ortalama %5 civar?ndad?r. Bu oran ku? türlerine göre de?i?iklik göstermektedir.
Ku?lar?n Solunum Sistemi
Karada ya?ayan canl?lardan farkl? bir solunum sistemlerine sahiptirler. Solunum sistemleri oksijen ihtiyaçlar?n? kar??lamalar? için çok önemlidir. Bir insana göre yakla??k 20 kat daha fazla oksijen ihtiyac? duyan ku?lar?n akci?erleri buna uygun bir ?ekilde tasarlanm??t?r. Ku?larda hava akci?er kanal? boyunca tek yönlü hareket etmektedir. Tek yönlü olan hava hareketinden dolay? ku?lar ihtiyac? olan oksijeni kesintisiz olarak temin etmektedir.
Ku?lar?n Uçu? S?ras?nda Denge Sa?lamas?
Ku?lar?n kafalar? çok hafiftir. Bundan dolay? uçu? s?ras?nda ku?lar öne do?ru e?ilmemektedir. Bu sayede ku?lar uçarken dengeyi sa?lamaktad?r. Ku?lar?n vücudunda bulunan tüyler denge sisteminin en önemli unsurlar?ndand?r. Özellikle kanat bölgesinde bulunan tüyler sayesinde denge sa?lanmaktad?r. Ku?larda bulunan tüyler hafiftir ve kald?rma özelli?i bulunmaktad?r.
Ku?lar?n Güç Ve Enerji Sistemi
Ku?larda enerji depolama sistemi bulunmaktad?r. Özellikle göçmen ku?lar uçu? s?ras?nda gerekli olacak enerjiyi vücutlar?nda depolamaktad?r. Ayr?ca güçlü olabilmek için zay?f olmak gerekir. Ku?lar fazla kilolar?ndan kurtularak daha rahat uçabilmektedir. Ku?lar?n enerji tasarrufu yapmas?n? sa?layan di?er yöntemler ise uygun uçu? h?z? belirleme ve rüzgar? uygun kullanmad?r.

Google dan Gelen Aramalar: