Kuş Yumurtaları ve Muhteşem Özellikleri

0
37

4390_zko_teardrop-300x197Ku?lar, kanat yap?lar?ndan, tüylerinden, seslerinden, yuva yap?l?? ?ekillerinden ve yumurtalar?ndan ay?rt edilir. Bize çok basit gibi görünen tavuk yumurtas?n?n kabu?unda bile, golf topu girintilerini and?ran 15 bin kadar gözenek bulunur. Tavuktan daha küçük baz? ku?lar?n yumurtalar? ise, ancak mikroskop alt?nda görülebilen kadar küçük süngerimsi bir kabu?a sahiptirler. Kabu?un d???ndaki bu girintili-ç?k?nt?l? yap?lar, ku? yumurtas?na büyük bir esneklik kazand?rmakla birlikte, darbelere kar?? direnci de art?rmaktad?r.Bu yumurtalar o kadar güzel bir paketleme sistemidir ki, içerisindeki canl?ya duydu?u tüm besin ve su ihtiyac?n? kar??lar. Örne?in yumurtan?n sar?s?, protein, ya?, vitamin ve mineraller içerirken, beyaz olan s?v? k?sm? da su deposu i?levini görür. Geli?en canl?n?n besin ve suya ihtiyac? oldu?u kadar oksijen al?p, karbondioksit vermeye de gereksinimi vard?r. Kabu?un yap?s?ndaki bu gözenekler de bu i?levin gerçekle?mesini sa?lar. Ayr?ca yumurta içindeki bu canl?n?n bir ?s? kayna??na, kemik geli?imi için kalsiyuma, a??r? sudan korunmaya, bakterilerden korunmaya ve d?? darbelere kar?? da dayan?ml? bir sisteme gereksinimi vard?r. ??te tüm bu gereksinimleri yumurtan?n kendisi ve kabu?u sa?lamaktad?r. Yumurtadaki canl?, kabuk zarlar?n?n iç yüzeyinde bulunan bol damarl? katman sayesinde oksijen al?r ve karbondioksit atar. Bu kadar dayan?ma sahip olmas?na ra?men, kabuklar oldukça incedirler. Bu özellik kuluçka esnas?nda, ?s?n?n yumurta içine daha kolay iletimini sa?lamaktad?r.
Kuluçka esnas?nda yumurtadaki suyun yakla??k %16s? gözeneklerden d??ar? buharla?arak at?l?r. Biyologlar, daha önceden bu su kayb?n?n yumurta kabu?unun hava geçirebilen yap?s? nedeniyle zorunlu oldu?unu dü?ünseler de, bu su kayb? yumurta içindeki canl?n?n yumurtadan ç?kmas? için gerekli oldu?unu gösteriyor. Yumurta içindeki canl?n?n geli?mesi ve gagas?yla yumurta kabu?unu k?rmas?n?n ard?ndan, fazla oksijene ve ba??n? da oynatacak kadar bir alana ihtiyac? vard?r. ??te bu sebepten dolay?, yumurta içindeki suyu buhar olarak at?lmas? faydal?d?r.
Kabuktan at?lan su miktarlar?n?n oranlar? ideal olarak %15-20 olarak belirlense de baz? yumurtalarda farkl?l?k gösterir. Örne?in; dalg?ç ku?lar? vard?r. Bu ku?lar?n yumurtalar?n?n su kaybetme oran?, daha kuru ortamda kuluçkaya yat?r?lan ve yakla??k ayn? büyüklükte olan ba?ka bir yumurtadan neredeyse üç kat fazlal?k gösterir.
Yumurtalar?n bu özelliklerinin d???nda, d?? ortamdaki avc?lardan ve y?rt?c?lardan da korunmas? gerekmektedir. Her ne kadar darbeye kar?? dayan?kl? olsalar da, kamufle olmalar? da gerekmektedir. ?ekil ve renk bak?m?ndan çe?itlilik gösteren bu yumurtalar, bu sayede avc?lardan korunurlar. Örne?in deniz ku?unun yumurtas? armut biçimindedir. Bunun sebebi, bu ku?lar?n kayakl?klara yuva yapmas?d?r. Olas? bir rüzgar ya da sallant?da k?r?lma ihtimaline kar??l?k darbelerin bir çember çizerek da??ld??? armut ?eklindedir.