Kurşun Kalem Kurşundan Mı Yapılır?

0
10

4390_zko_teardrop-300x197Kur?un kalem denilince benim akl?ma ilkokul y?llar? gelir. Birde ayr?lmaz parças? olan kalemt?ra?. Arkas? gelmez ödevlerin en büyük arac? kur?un kalem; lise ö?reniminde, kimi zaman üniversite de hatta son y?llarda ösym’nin bütün s?navlar?nda kurum taraf?ndan verilmekte olan en önemli insani araç olarak görmekteyim.Bu ö?renim a?mamalar?n? tamamlamama ra?men kur?un kalemin kokusu hala akl?mdad?r. Peki, ö?renim an?lar?m?z? ve nostaljik an?lar?m?z? kaplayan kur?un kalemler gerçekten kur?undan m? yap?l?r?Bu sorunun cevab? sizi ?a??rtabilir ama kur?un kur?un kalem ucu kur?undan yap?lmam??t?r. Peki kur?un kalem hangi maden kullan?larak yap?l?yor? Kur?un kalemin ana maddesi grafit madenidir. K?rk ayr? maddenin kar??t?r?lmas?yla olu?ur. Basitçe bahsetmek gerekirse kur?un kaleme yazma özelli?i veren ucundaki madde grafit madeninin kil kat?larak sertle?tirilmi? halidir. Genel olarak Sri Lanka, Sibirya, Kuzey Amerika Meksika ve Avusturya’da ç?kar?lan bu maden, i?lenerek kur?un kalem ucundaki maddeye dönü?ür. Ayr?ca kur?un madeni do?adaki yap?s? itibariyle a??r sanayide, silah sanayi de ve benzeri ortamlarda kullan?lmaktad?r. Ayr?ca insan sa?l??? aç?s?ndan da son derece zararl? madendir. K?saca kur?un kalem san?ld??? üzere kur?un madeninden de?il grafit madeninden yap?l?r.
Peki kur?un kalem ad? nereden geliyor? Kur?un kalem denilmesinin sebebi, 16. yüzy?lda grafit madenini bulan ?ngiliz bilimcinin onu bir çe?it kur?un elementi sanmas?d?r. Ancak 200 y?l sonra grafitin bir çe?it karbon oldu?u anla??l?r ve kur?un kalemin ucunda yer alan maddenin kur?un madeni de?il grafiti madenidir. Kur?un kalem ham maddesi aç??a kavu?mas?na ra?men günümüzde ona grafit kalem diyemiyoruz. O da birçok terim gibi kal?pla?m??.
Kaynakça:
http://tr.wikipedia.org/wiki/Grafit