Kurdeşen Hastalığı Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

0
33

4390_zko_teardrop-300x197Belirtileri Nelerdir? Tedavi Yöntemleri
Deri üzerinde,herhangi bir bölgede olu?mas? ve yay?lmas? mümkündür. K?rm?z? pullar ?eklinde vücut üzerinde h?zl? bir ?ekilde yay?l?r. Yüksek ?s?ya maruz kal?nd???nda ka??nt? ve yay?lma çok daha fazla görülür. Baz?lar?n?n üzeri kepe?imsi ?ekildedir ve pul pul dökülür.Ka??nt? özellikle gece yar?lar? ve çok s?cak alanlarda meydana gelir ve ki?iyi depresyona götürecek derecede yo?undur. K?zar?klar genellikle kabarc?k halinde ve küçük boyuttad?r,yay?lma süreleri çok h?zl?d?r ve ka??nd?kça daha yo?un rahats?zl??a sebebiyet vermektedir. Tedavi a?amas?nda ilaçlar ve kremler önerilmektedir.Doktor, te?his sonras? hastal???n derecesine ba?l? olarak ilaç ve merhem kullanman?z? tavsiye edecektir. ?laçlar?n devaml?l???nda hasta daha rahat bir duruma gelecektir. Uyarmak istedi?im en önemli nokta ilaçlar tamamen bittikten sonra hastal?k tümüyle yok olmaz çok s?cak alanlarda bulundu?unuzda ya da alerjiye sebep olan besinlerden a??r? tüketti?inizde hastal?k yeniden ba? gösterecektir.
Ne Gibi Önlemler Al?nabilir?
Bu tarz bir hastal??a yakalanmadan önce beslenme ?ekliniz ne olursa olsun herhangi bir ürünü a??r? ?ekilde tüketmemeye gayret gösterin, özellikle ya?l? besinler alerjiyi tetiklemektedir. Ek olarak cips, çikolata ve kola gibi yiyecek ve içecekler a??r? tüketildi?inde alerjiye kap?lar?n?z? açm?? bulunursunuz. Hastal??a yakaland?ktan sonra ilk olarak ilaç tedavisi önerilen olacakt?r ancak sizlerin de yapabilece?i ?eyler mümkün… Hastal?k döneminde; vücudunuzu serin tutmaya özen gösterin, ka??nt? artt???nda ?l?k bir du? sizi rahatlatacakt?r, a??r? besinlerden bu dönemde de uzak durun,güne? ?????ndan olabildi?ince kaç?n çünkü s?cak vücuda olumsuz etki edecek ve ka??nt?y? artt?racakt?r. Kurde?en hastal???n?n bitkilerle tedavisi de mümkündür sizlere sunaca??m videoda bu bilgiler mevcuttur.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.