Kulak Masajı Nedir? Nasıl Yapılır?

0
53

4390_zko_teardrop-300x197Kulak masaj? ilk duydu?umuzda belki de yad?rgayaca??m?z bir ba?l?k.Oysa vücudumaza olan etkisi oldukça fazla.Ba?ta alg? fonksiyonlar? olmak üzere vücudun iletim sistmeni büyük ölçüde rahatlatmaya yar?yor.Öncelikle muazzam bir yap?ya sahip olan kula??m?z? tan?makla ba?lamal?y?z.Kula??m?z d?? dünyay? alg?lamam?z? sa?layan önemli organlar?m?zdan biridir.?ekil itibariyle biraz böbre?i and?rmaktad?r.Veya daha ayr?nt?l? tan?mlayacak olursak insano?lunun anne karn?ndaki olu?um döneminde bulundu?u cenin poziyonuna benzetebiliriz.Kula??m?z vücut organlar?m?z?n sinir uçlar?na kadar ula?arak uyar?lar? iletebiliyor.Kula??n di?er organlarla ili?kisini en iyi kan?tlayan yöntem ?üphesiz akupunktur yöntemidir.Uzmanlar kula??n belli noktalar?na uygulad?klar? bu yöntem ile migren ve ülserden , kilo vermeye ve sigaray? b?rakt?rmaya kadar birçok soruna çözüm olabilece?ini belirtiyorlar.Evde akupunktur uyugalamam?z mümkün olmad???ndan kula??m?za uygulayaca??m?z masaj ile zihin ve beden rahatlamas? yan?nda ba? a?r?s?na çözüm getirebiliriz.
Peki bunu nas?l yapaca??z?
Öncelikle masaja kulak mememizden ba?lamak daha do?ru olacakt?r.Bilindi?i üzere kulak memesi oldukça yumu?ak bir yap?ya sahiptir.Kulak memelerimizi ba? parma??m?zla i?aret parma??m?z aras?na alarak süt sa?ar gibi yava?ça a?a?? do?ru çekiyoruz.Bu i?lem s?ras?nda parmaklar?m?z? hafifçe bast?rarak kulak mememizin k?z??maya ba?lad???n? hissedene kadar devam ediyoruz.Çekme hareketini yaparken kol dirseklerimiz mümkün oldu?unca vücudumuza yak?n tutmaya dikkat etmeliyiz.Kulak memelerimiz k?z??t?ktan sonra burun kanatlar?na do?ru çekerek tutuyoruz.Bu esnada nefes al?p vermeye dikkat etmeliyiz.Kulak memelerimizi tutup s?rayla yana,yere ve arkaya do?ru çekerek nefes al?p veriyoruz.Bu hareketler ba? ve boyun a?r?lar?n?n hafiflemesine yard?mc? olacakt?r.
Kulak memesinden sonra kulak kepçelerine geçerek masaja devam ediyoruz.Kulak kepçelerini tutarak ba??m?z?n iki yan?na do?ru çekiyoruz.Bu esnadan kulak kepçemizi s?vazlar gibi tutmam?z ve çok s?kmamam?z daha iyi olacakt?r.Daha sonra kulak kepçesiyle memesi aras?nda kalan kulak k?k?rdaklar? boyunca ovalamak omurgam?z? rahatlatmaya iyi gelecektir.Son olarak kulak kepçelerimizi iki elimizle tutup kökünden öne ve arkaya do?ru oval hareketler yaparak rahatlat?yoruz.Masaj sonras?nda kulaklar?mda kar?ncalanma ve yanma hissi bir süre devam ettikten sonra vücudunuzdaki rahatlamay? daha rahat görmeye ba?layabilirsiniz.