Kulak Çınlaması ve Tedavi Yöntemleri

0
35

4390_zko_teardrop-300x197Kulak ç?nlamas?n? azaltmak için, damar geni?letici ilaçlar ve kan yap?c? ilaçlar kullan?labilir. Ayr?ca kula?a lazer vererek kulaktaki kan ak???n? düzenleyerek ve oksijeni artt?rarak tedavi edilebilmektedir. Kulak ç?nlamas? olan ki?iler günlük hayatlar?nda tuz tüketiminden kaç?nmal?, alkol sigara ve kafein içeren ürünlerden uzak durmal?d?r. Ayr?ca fazla gürültülü ortamlarda bulunmaktan kaç?nmal?d?rlar. Ayn? anda iki ?ey dinlenmemelidir. Örne?in televizyon aç?kken bir yandan yandaki odada dahi radyo aç?k olmamal?d?r.
Kulak ç?nlamas? olanlara öncelikle i?itme testi yap?l?r. Bu test sonucunda tedavi edilmeye ba?lan?l?r. Ayr?ca bu ç?nlamay? unutturacak yöntemlerlede tedavi edilebilir. Bu yöntemlerden biride maskeleme yöntemidir. Maskeleme yöntemi ki?inin kulak ç?nlamas?na en yak?n olan sesi kula?a vererek, bu aleti 8 ay gibi bir süre kulland?ktan sonra kendi kulak ç?nlamas?n? duymayacak olmas?d?r. Çünkü,kulak o sese al???r ve onu ay?rt etmez.
allah kimsenin dü?man?m?n ba??na vermesin, sessizlik sen ne de?erli ?eymi?sin ! in?allah birgün tam tedavisi bulunur.!
Benim de kula??mda ç?nlama var. Asl?nda damar kulak kemi?ine yak?n geçti?i için damar?n içindeki kan?n ak?? sesini duyuyorum. Pek çok doktora gittim ve bir tedavisi olmad???n? söylediler.Metabolizma h?zland???nda dola??m h?zland??? için daha ?iddetli ses duyuyorum.  yani k?sacas? ben henüz bir tedavi ke?fedemedim kulak ç?nlamas? olan arkada?lar böyle ya?amay? ö?renmelilermi?. Bol sab?rlar..