Küçük Dünyanın Büyük Marifetleri

0
35

4390_zko_teardrop-300x197Nano ölçe?in özellikleri nelerdir?
Maddeler nano ölçekte çok farkl? özelliklere sahip olabilmektedirler. Örne?in baz? maddeler nano ölçekte daha iyi eletrik üretirken, baz? maddeler daha iyi ?s? üretebilir. Baz? maddeler daha sert olurken, baz? maddeler daha sa?lam olabilir. Baz? maddeler ????? daha iyi yans?t?rken, baz? maddeler enerjiyi daha iyi depolayabilir. ??te maddelerin bu birbirinden farkl? özelliklerini ortaya ç?karabilmek için nano ölçeklere inilir.Arac?n yak?t?ndan ya??na kadar maliyeti rekor düzeyde dü?üren nano borlar, bir nanoteknoloji ürünüdür.Nano ölçek ne kadar küçüktür?
Nanometre, metrenin milyarda biri, milimetrenin milyonda biridir. Nano ölçe?in küçüklü?ünü bu ?ekilde anlaman?z zor olabilir. Daha somut örnekler verecek olursak: Bir defter yapra??n? tam 100.000 nanometre kal?nl???ndad?r. E?er saç?n?z?n rengi sar?ysa saç telinizin kal?nl??? 15.000 nanometre ile 50.000 nanometre aras?nda de?i?mektedir. Saç renginiz siyahsa bu durum 50.000 ile 150.000 aras?nda olmaktad?r.
Birkaç nanoteknoloji örne?ini inceleyelim;
Nano Ölçekteki Transistörler
Bilgisayar i?lemcileri, elektrik sinyalinin kontrolünü yapan transistörlerden olu?ur. Bilgisayar?n ne kadar h?zl? oldu?unu i?lemcisinde ne kadar çok transistör oldu?uyla anlar?z. ??te bu transistörler nanoteknoloji sayesinde her geçen gün daha da küçülmektedirler. Transistörlerin küçülmesiyle i?lemci üzerine daha fazla transistör s??acak ve bilgisayar daha h?zl? çal??acakt?r.
Nanofilmler
?nce film teknolojilerinde nanofilmler sayesinde ?slanmayan, kendini temizleyebilen, çizilmeyen, ????? daha iyi yans?tan maddeler yap?labilir.