Kuantum Yöntemi İle Tedavi Nedir?

0
42

4390_zko_teardrop-300x197Kuantum yönteminde en küçük birim olan hücre uyar?larak sorunun temeline inilir. Son zamanlarda uygulanmaya ba?lanan bu yöntem ilk kez Rusya’da denenmi?tir.Peki nedir kuantum tedavisi?
Kuantum tedavisinde i?ne ve ilaç kullan?lmadan a?r?s?z tedavi amaçlanmaktad?r. ?laç kullan?lmad??? için olu?abilecek yan etkiler de giderilmi? olur. Kuantum yönteminde uygulanan enerji sadece hastal?kl? bölgeye etki eder ve sa?l?kl? hücrelere herhangi bir etkide bulunmaz. Bu nedenle uygulanmas?nda herhangi bir zarar ve yan etki yoktur. Tedavinin uygulanma noktas? hücreler aras?ndaki ileti?im kanallar?d?r. Belirli dalga boylar?ndaki ???nlar bu ileti?im kanallar?n? uyararak hastal?kl? bölgenin kendini yeniden organize etmesini sa?lar. Klasik t?p tedavilerinde ise hastal???n giderilmesi için do?rudan hücre çekirde?ine tedavi uygulan?yor. Kuantum tedavi yönteminde ya?am?n da temel prensibi olan etki-tepki davran???ndan yararlan?ld???n? söyleyebiliriz. Her canl? hücre ald??? etki kuvvetine kar?? mekanizmas?nda bu tepkiyi etkisiz hale getiricek ?ekilde tepki alan? olu?turur. Kuantum yönteminde gönderilen ???k enerjisi etki olarak hücreye yans?r. Bu uyar?y? alan hücre herekete geçerek kendisini yenilemeye mevcut sorunu gidermeye çal???r.
Kuantum tedavisi hangi durumlarda uygulan?r?
Kuantum yöntemi ameliyat? kabul edemeyecek kadar ya?l? hastalarda , ilaç tedavisine cevap verilemeyen durumlarda , kireçlenme , omurilik dejenerasyonlar? ve kronik rahats?zl?k durumlar?nda uygulan?yor. Nam?k Kemal Üniversitesi, (NKÜ) T?p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dal? Ba?kan? Yrd. Doç. Dr. Cengiz Mordeniz uygulanan 100 kadar hastada %90 l?k bir ba?ar? elde edildi?ini belirtiyor. Rusya’da geli?tirilen bu yöntem farkl? alanlarda da kullan?l?yor. Örne?in ; Rusya’da kuantum yöntemiyle daha dayan?kl? tohumlar?n yeti?tirildi?i kaydedildi. Baz? durumlarda hayvanlar üzerinde de uygulan?yor at gibi yar?? hayvanlar?nda bu yöntemle yar?? s?ras?nda daha dayan?kl? olmalar? sa?lan?yor. Ayn? ?ekilde bu yöntem insan üzerinde kulan?larak dayan?kl?l?k ve direnç artt?r?labilir. Bu tedaviyi uygulayan Trakya’da bir merkez bulunuyor. Hiçbir yan etkisinin olmamas? bu tedavi yöntemini daha seçilir k?l?yor ve ilerleyen dönemlerde daha da yayg?n olarak kullan?lmas? mümkün.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.