Kronik Yorgunluğun Sinsi Sebebi: Haşimoto Hastalığı

0
30

4390_zko_teardrop-300x197Bo?azda yemek borusunun iki yan?na yay?lm?? halde bulunan küçük bir organ olan tiroit bezi, hayati öneme sahip bir organd?r. Sürekli olarak salg?lad??? hormonlar ile vücudun çal??ma h?z?n? gerekti?i ?ekilde de?i?tirir. Tiroit bezini etkileyerek vücut i?leyi?ini bozan birçok hastal?k vard?r. Bunlardan bir tanesi de Ha?imoto hastal???d?r.Belirtileri Nelerdir?
Uzun süren halsizlik, bitkinlik, el ve yüzde ?i?me ve ses kal?nla?mas? ve bo?az çevresinde küçük bir ?i?likle kendini gösteren Ha?imoto hastal??? (Hashimoto’s thyroiditis), tiroit bezlerini etkileyerek kandaki tiroit hormonu seviyesinin dü?mesine neden olan bir hastal?kt?r. Kanda yetersiz tiroit hormonu bulunmas? da vücut i?leyi?ini yava?latarak sürekli yorgunluk ve bitkinli?e neden olur. Ço?u hastada hiçbir belirti görülmez ancak belirtiler hastan?n ya?? ilerledikçe ortaya ç?kmaya ba?lar.
Nas?l Hasta Eder?
Sa?l?kl? bir insan?n vücudunda yabanc? maddelere, bakteri ve virüslere kar?? sava?ç? hücreler ve proteinler üreten ba????kl?k sistemi, Ha?imoto hastalar?nda tiroit bezinin üretti?i iyotlu hormonlar? yabanc? madde olarak görür ve bu hormon moleküllerine sald?r?r. Bu durum vücuda yetersiz hormon iletilmesine neden olmakla kalmaz, bu molekülleri parçalamak için üretimin kayna??na yani tiroit bezine s?zan ba????kl?k hücreleri, tiroit bezinin tahrip olmas?na neden olur. Bu da zamanla tiroit bezinin i?levini göremez hale gelmesine ve tiroit hormonu yetersizli?inin iyice artmas?na neden olur.

Kimlerde Görülür?
Dünya’da her yüz 100 ki?iden ikisinde görülen bu hastal?k genelde kad?nlarda görülür. Hastalar?n %90′dan fazlas? kad?nd?r. Hastal???n sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte en büyük sebebinin genetik faktörler oldu?u dü?ünülmektedir. Ailesinde Ha?imoto hastal??? olanlar büyük risk alt?ndad?r ve düzenli olarak tiroit hormonlar?n? kontrol ettirmelidir. Bunun d???nda, a??r? iyot tüketimi ve radyasyona maruz kalma da Ha?imoto hastal???na neden olabilir.