Kronik Üretrit Nedir? Belirtileri Nelerdir?

0
29

4390_zko_teardrop-300x197Hastal???n belirtileri s?k idrara ç?kma ve idrar s?ras?ndaki a?r?d?r. Te?his için iki sebep yeterli olmaktad?r. Tedavi edilmesi için iltihab?n yo?unlu?u ölçülür, e?er iltihap idrar kesesinin içine kadar yay?lm?? ise bu durum daha ciddi boyuttad?r ve buna trigonitis denir. Ucunda ???k bulunan kameral? bir alet ile idrar yolundan mesaneye kadar inilerek görsel te?his yap?lmas? da mümkündür.(Sistoskopi)Hastal??a e?er iltihap neden oluyorsa antibiyotik kullan?lmas? yeterli olabilmektedir. Antibiyotik a??z yolu ile de?ilde damar yolu ile al?n?rsa daha sa?l?kl? ve k?sa sürede sonuçlar?n al?nmas? mümkün olmaktad?r. ?ltihap d??? nedenlerden dolay? ve ya idrar yollar?n?n t?kanmas? gibi ilaç tedavisinin yeterli gelmedi?i durumlarda bir alet yard?m? ile kanal?n esnetilmesi ile fiziksel bir tedavi uygulanabilmektedir.
Baz? kaynaklar bitkisel tedavi yollar?ndan bahsetmektedir. Bu yöntemler yaban mersini kaynat?l?p günde 6 defa çay gibi içilmesi, civanperçemi kaynat?l?p içilmesi, ay üzümü, ayr?k otu eklemek bu rahats?zl??a ilaçs?z do?al olarak toksin uzakla?t?r?c? tedavi olarak önerilmektedir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.