Kronik Böbrek Yetmezliği Nedir?

0
40

4390_zko_teardrop-300x197Bu hastal???n belirtileri daha ba?lang?ç safhas?nda pek ortaya ç?kmaz. Genellikle hastal?k ilerledi?inde rahats?zl?klar ba? göstermeye ba?lar. Belirtileri ortaya ç?kmadan, ba?ka bir hastal?k ara?t?r?l?rken yap?lan kan-idrar testlerinde tesadüfi bir ?ekilde fark?na var?labilir. ?leri safhalarda kendini çok su içme, çok idrar ç?kar, geceleri idrara kalkma ?eklinde hissettirir. Halsizlik, ba? a?r?lar?, yorgunluk, i?tahs?zl?k, sabahlar? meydana gelen bulant?, kusma, nefes darl??? belirtileridir. Bu hastal???n tan?s? 2 ?ekilde konulabilir. Biri idrar testi protein seviyesinin ölçümü, di?eriyse serum kreatinin yöntemi ile tan? konur. Ancak tan? genellikle hastal???n son evrelerinde fark edilebildi?i için genellikle, böbrek nakli veya diyaliz tedavisi uygulan?r. Tesadüfi bir ?ekilde erken tan? gerçekle?irse hastal???n ilerlemesini durdurmak için olas? nedenleri ortadan kald?rmaya yönelik önleyici tedavi uygulan?r.Hipertansif, diyabet, kalp damar hastal?klar? bulunanlar risk alt?ndad?rlar. Aile geçmi?inde e?er böbrek rahats?zl??? ya?ayanlar varsa onlar da gerekli testleri geç olmadan yapt?rmal?d?rlar. A??r? sigara kullan?m?, obezite, gereksiz a?r? kesici kullanmak bu hastal??a sebep olabilir. Tedaviye geçildi?inde ilk olarak bu hastal??a sebep olmu? di?er hastal?klar tedavi edilmelidir. Yeterli s?v? tüketimi, tuz kullan?m?n?n ayarlanmas?, do?ru ilaç kullan?m?, kans?zl?k mevcutsa önlenmesi, fazla kilolar?n verilmesi bu hastal???n tedavisi için çok önemlidir.
ZD YouTube FLV Player

var flashvars = {
vurl: “http://www.bilgiustam.com/video/bobrekyetmez.flv”,
yturl: “http://www.bilgiustam.com/wp-content/plugins/zd-youtube-flv-player/fl_youTubeProxy.php”
};
var params = {
wmode: “transparent”,
allowFullScreen: “true”
};
var attributes = {
id: “my_wp_zdytfp_container_12985”,
name: “my_wp_zdytfp_container_12985”
};
swfobject.embedSWF(“http://www.bilgiustam.com/wp-content/plugins/zd-youtube-flv-player/flash/zdytflv-player-dark.swf”, “v_wp_zdytfp_container_12985”, “425”, “349”, “9.0.0”, false, flashvars, params, attributes);

Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.