Kriminoloji Nedir?

0
15

4390_zko_teardrop-300x197Kriminoloji kelime anlam? itibariyle suç bilimi anlam?na gelmektedir. U?ra? olan? suç ve suçlular olan kriminoloji, suç olaylar?n? ve suçlu ki?ileri inceleyen bilim dal?d?r.Bu bilim ile ilgili ilk defa incelemelerde bulunan ki?i, Enrico Ferri ad?nda bir ?talyan’d?r. Suç bilimi, i?lenmi? olan suçlar?n hangi nedenle i?lendi?ini ve suçu i?leyen ki?inin davran??lar?n? bilimsel yolla inceleyip ç?kar?mlarda bulunur. Bu bilimin do?mas?na ise bir ?ngiliz yazar arac? olmu?tur. Thomes More adl? ?ngiliz yazar, s?n?r? olmayan suçlar?n daha az hukuki ve ahlaki nitelikler ta??d???n? fakat sosyolojik kavram?n?n ne oldu?unun aray???na var?lmas? dü?üncesi, kriminoloji biliminin do?u?una neden olmu?tur. Söylendi?i dönemde pek de fark?na var?lmayan yazar?n bu görü?ü, 19. Yüzy?lda fark?na var?lm?? ve bir bilim dal? olarak ortaya ç?km??t?r.

Bu bilim, ortaya ç?k?? tarihi itibariyle çok yeni bir bilim dal? olarak kar??m?za ç?kmaktad?r. Daha yeni yeni ?ekillendi?i için, bu bilim hakk?nda teori ve ara?t?rmalar sürekli de?i?kenlik göstermektedir. Yani kriminoloji bilimi tam anlam?yla kendini oturtamam??t?r. Fakat, bilimin inceleme alan? olan suç ve suçlu faktörleri incelenmekte ve toplum yarar?na çal???lmaktad?r.
??lenmi? olan bir suçta, öncelikle suçlunun psikolojik durumuna bak?lmakta ve ya?ad??? ortamlar incelenmektedir. Bu tür ara?t?rmalar?n d???nda, suçlunun beden yap?s? da son zamanlarda incelenen olgulardan birisi olmu? durumdad?r. Bu türdeki olgular?n incelenmesindeki as?l amaç ise, suçun çözümlenmesidir, bununla beraber neden yap?ld???n?n bulunmas? ve de suçun engellenmek istenmesidir.  Bu bilim, ara?t?rd?klar? itibariyle ceza hukukuna oldukça büyük katk?lar sa?lamakla birlikte suçun engellenmesi konusunda fikir sunmaktad?r.