Kralların Oyunu: Satranç

0
30

4390_zko_teardrop-300x197Satranç 1500 y?ll?k geçmi?i olan ve derin bilgi birikimi ve uzun çal??malar?n sonunda günümüzdeki ?eklini alm?? bir oyundur.Yani satranç fil çapraz gider,kale düz gider oyunu de?il aksine içerisinde derin sanatsal de?erleri bar?nd?ran ve kendine özgü bir felsefesi olan ya?am biçimidir.Satranc?n insana katt??? birçok de?erler vard?r.Bunlar? basitçe ?öyle s?ralayabiliriz;
-Karar Verebilme Yetene?i (elbise dolab?m?z?n ba??nda saatlerimizi harcad???m?z günümüzde bu aranan bir özellik olsa gerek)
-Olaylar? Analiz Yetene?i (kim ya?am?n bir ad?m önünde olmak istemez ki)
-Zaman Yönetimi (s?radan insanlar?n günde 24 saati varken 25.saati kazand?ran oyun)
Ve daha bunlara benzer onlarca iyi özelli?i insana kazand?rmas?yla satranç basit bir oyun olmaktan ç?km?? aksine komplike yap?s?yla y?llard?r insanlar? içindeki gizeme çekmi?tir.Büyük bir satrançç?n?n ?öyle güzel bir sözü vard?r ;’Satranç zehri bir defa vücuda girdi mi bir daha asla ç?kmaz’
Her ne kadar günümüzde bilgisayar?n geli?tirilmesiyle satranc?n önemini yitirip basit bir oyun statüsüne dü?ece?ine dair tart??malar sürse de daha uzun y?llar satranç popüleritesini korumaya devam edecek gibi duruyor..