KPSS Nedir? Kimler Başvurabilir? KPSS’nin Tarihçesi

0
33

4390_zko_teardrop-300x197Örn: KPSS-A KPSS-BBu s?nav genel yetenek,genel kültür,istatistik,kamu yönetimi,anayasa gibi kollardan olu?ur. Elbette bu kollar?n hepsinden sorumlu de?ilsiniz ?öyle ki; ba?vuraca??n?z alan ad?na yeterli olacak bölümlerden sorumlu tutulursunuz. Lise ve üzeri e?itim derecesine sahip yani bu derecelerle mezun olan herkes bu s?nava ba?vurusunu yapabilir.
A-B ve C Grubu Kadrolar:
A grubu kadrolar meslkelerinizle ilgili yönlendirmede kar??n?za ç?kmaktad?r. Meslek d???nda ilk kez bir kamu kurulu?una ba?vurmak isteyen adaylar B ve C kadrosuna göre s?n?fland?r?lmaktad?r.
A grubu kadro;
Bakanl?klar,ba?bakanl?k,genel müdürlük düzeyindeki alanlardan olu?ur. Bu s?nav sonucunda kurumlar?n kendine özel uygulad??? s?navlara ek olarak adaylar tabi tutulur. A grubu kadrolar üniversite mezunlar? için geçerlidir diyebiliriz.E?er bir kamu kurulu?unda çal??mak istiyorsan?z Kamu personeli seçme s?nav?na muhakkak girmelisiniz daha sonra az önce belirtti?im gibi kurumlar?n kendine has s?navlar?na tabii tutulacaks?n?z.
B ve C Grubu Kadrolar:
A grubu d???nda kalan kadrolar diye nitelendirebiliriz. Lise mezunu ve dengi okullar bu gruba göre kadrolanacakt?r. Bu kadro için ?artlar daha farkl?d?r; askerlik,sicil kayd?,sa?l?k,suç durumu vs… Belirli bir taban puan? yoktur. Genel dereceye göre ve kurumlar?n al?m?na göre ba?ar? durumu belirlenir. Örne?in geçti?imiz dönemlerde 78 ile yap?lan atama bu dönem 69