Kotalı İnternet Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

0
45

4390_zko_teardrop-300x197Bizlere birçok hizmeti an?nda sunan internet a?? gün geçtikçe daha s?k kullan?lmaya ve her eve girmeye ba?lad?. Birçok seçenek sunan bu a? kotal?,kotas?z ve h?z baremine göre farkl?l?klar göstermektedir. E?er s?k? bir kullan?c?ysan?z sizlere zaten kotal? internet tavsiye etmem.Kota Nedir?
S?n?rl? internet kullan?c?lar?na belirlenen limit olarak adland?rabiliriz.Örne?in 4 Gb ya da 8 gb gibi kota belirlemekte firmalar kullan?c?lar için.?nternet üzerinden çok fazla i?lem gerçekle?tirmiyorsan?z bu s?n?rlama sizlere fazlas?yla yetecektir.Kota a?ma durumunda firmalar belirledi?i miktarlarda ücret talep edeceklerdir.Çok büyük gibi görünmese de bu ücret zamanla birikecek ve size yük olacakt?r.Asl?nda küçük bir hesap yapacak olacak olursak kotal? ve kotas?z adsl aras?nda çok fazla ücret fark? olmad???n? göreceksiniz tavsiyem kotal? internet kullanmaman?zd?r.
Kotal? kullan?c?lar için;
Upload durumu sizlerin kotas?n? etkilemez, müzik,video,aktar?m vs gibi gönderim i?lemleri sizlere ücretlendirilmez veya web cam açman?z upload yapt???n?z için kotan?z? hiçbir ?ekilde etkilemez ancak müzik,video,resim,dosya indirme i?lemlerine ba?lad???n?z andan itibaren sayaç i?lemeye ba?layacak ve kotan?z dolacakt?r.Açt???n?z her sitede payla??lan resmin aç?lmas? veya videoyu izlemeseniz dahi o videonun dolmas? sizin kotan?z? etkilemektedir.
Boyut Önemli midir?
?ndirdi?iniz yani download etti?iniz her dosyan?n boyutunun ücreti elbette farkl?d?r. 1mb ile 10 mb’l?k bir dosyan?n download ücreti ve kotan?za yans?y??? kesinlikle farkl?d?r.Kotal? kullan?c?lar küçük dosyalar download etmeye ve çok fazla ?ekilde internet üzerinden film ya da video izlememeye dikkat etmelidir.
Bunu hiç yapmay?n demiyorum tabii ki yapabilirsinizi ancak belirli ölçütler do?rultusunda gün boyu film izlemek ya da download etmek kotal? kullan?c?lar için faciaya yol açabilir. Kotal? internet az önce de bahsetti?im gibi çok kullan??l? de?ildir sizlere tavsiyem kotas?z internet kullanman?z arada çok az bir fark var ki sizler zaten o fark? kotan?z? a?t???n?z her ay fazlas?yla ödüyorsunuz gönül rahatl???yla kotas?z internet kullanarak maddi anlamda da s?k?nt? ya?amam?? olacaks?n?z diye dü?ünüyorum.