Koşu Bandı Nasıl Seçilmelidir?

0
43

4390_zko_teardrop-300x197TA?IMA KAPAS?TES?: Ko?u band? seçerken dikkat edilecek en önemli özelliktir. Tercih edece?iniz ko?u band?n?n ta??ma kapasitesi kullan?c?lardan en a??r olan?n a??rl???ndan tercihen en az %20 yada fazla olmal?d?r.
örne?in 100 kg bir kullan?c? ta??ma kapasitesi 120 kg olan bir ürün tercih etmelidir.YÜRÜYÜ? ALANI EBATLARI: Ev tipi ko?u bantlar?n?n yürüyü? alanlar?nda bir standart olmamakla birlikte genelde en çok kullan?lan ebatlar 40×120 cm dir. Ko?u band? kullan?c?s? yürüyü? alan?n?n üzerine ç?k?p yürüyü? pozisyonu ald???nda sol aya??n?n solunda ve sa? aya??n?n sa??nda kalan band pay? en az 2 cm olmal?d?r. Bu pay?n az kalmas? yürüyü? yada ko?u esnas?nda aya??n?z?n band d???nda kalmas?n? sebep olabilirki bu durum özellikle yüksek h?zlarda yaralanma ve sakatlanmalara sebep olabilecek sonuçlar do?urabilir. Band boyu ise kullan?c?n?n 2 ad?m mesafesinden uzun olmal?d?r yani band?n orta noktas?nda durdu?unuzda öne ve arkaya do?ru birer ad?m mesafeniz kalm?? olmal?dir.
KO?U BANDININ HIZI: Bir önceki madde gibi bu maddeninde bir standard? yoktur. Ev tipi ko?u bandlar? genelde 12 ve 14 km/saat h?z?ndad?r. ancak 10 km gibi daha yava? yada 16 km ve üzerinde h?za sahip daha h?zl? ürünlerde vard?r. Bu seçimi belirleyen faktör band? yürüyü? yada ko?u için kullanman?za ba?l?d?r. örne?in yüksek tempolu bir yürüyü? h?z? saatte 6 km orta tempolu bir ko?u h?z? saatte 8 km civar?dad?r bu durunda 12 yada 14 km h?za sahip bir ürün kullan?c?lar?n büyük kesimini kapsayacakt?r. ancak iyi bir ko?ucuysan?z ve yüksek h?zda ko?may? dü?ünüyorsan?z daha h?zl? ürünleri de tercih edebilirsiniz.
E??M: Yürüyü? platformunun arka k?sm?n? a?a??ya indirmek yada platformun ön k?sm?n? yukar?ya ç?karmak süretiyle yoku? yukar?ya yürüme yada ko?ma eylemini gerçekle?tirmeye yarar. Ko?u bandlar?nda 2 tür e?im vard?r bunlar manuel (El ile ayarlanan) ve Otomatik (E?im motoruyla ayarlanan) e?imlerdir. Manuel e?imde kaç kademe e?im oldu?u, otomatik e?imde ise e?im yüzdesi belirtilir. Otomatik e?imli ürünlerde e?im daha hassas aral?klarla ve daha hissedilir büyüklüklerde ayarlanabildi?inden, e?im özelli?inden daha i?levsel yararlanabilmeniz için otomatik e?imli bir ürün tercih edebilirsiniz. Manuel e?imli ürünlerden maksimum %3-4 e?im al?nabilirken, Otomatik e?imli ürünlerde ise e?im yüzdesi % 12-20 aral???ndad?r.
ESNEK ZEM?N: Ko?u bandlar?n?n, Bandlar? genelde 1 mm kal?nl???nda ve tekstil üzerine lastik kaplanm?? materyalden üretilmi?tir. Bu band hareketini bir kay?? ile motordan al?r ve gerilmi? iki merdane aras?nda yo?unla?t?r?lm?? ah?ap malzeme üzerinde kayar ko?u band?na esneklik kazand?rma i?lemi ise bu sert zemini ?aseye ba?land??? yerlere kauçuk takviyeli takozlar yada yaylar koymak suretiyle yap?l?r. Böylece zemine bask? uyguland???nda zemin esner ve eklemlerimize dü?en bask? oran? azal?r. Bu durumda çal??ma sonras? eklem a?r?lar? daha aza indirgenir. Bu nedenle tercih edece?iniz ko?u band?n?n esneklik özelli?inin iyi olmas? önerilir.