Kortizon Nedir? Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır? Yan Etkileri Nelerdir?

0
61

4390_zko_teardrop-300x197Gün içerisindeki vücudun salg?lam?? oldu?u kortizon miktar? vücut ?s?s?, kan bas?nc?, gece ve gündüz olmas?na ba?l? olarak de?i?im göstermektedir. ?nsan vücudu kortizonu en fazla sabah saatlerinde salg?lar, sinir an?nda ise bu salg?lama normalin on kat?na kadar ç?kabilmektedir.Do?umun üçüncü haftas?nda ba?lay?p ölene kadar devam eden kortizon üretimi vücut taraf?ndan az miktarda salg?land???nda veya hiç salg?lanmad???nda d??ar?dan al?nmaktad?r.
Pek çok hastal???n tek tedavi çözümü olan kortizon miktar? doktor taraf?ndan do?ru bir ?ekilde belirlenmelidir.
Kortizon Kullan?m?nda Yap?lan Yanl??lar
-Daha dü?ük miktarda kortizonun yetece?i hastal?klarda yüksek dozda kortizon kullan?m?n?n önerilmesi,
-Kortizon kullan?m? s?ras?nda hasta doktor taraf?ndan takipte olmal?, yerinde ve belirli miktarda kullan?m? sa?lanmal?d?r.
Kortizon Tedavisinin Uyguland??? Hastal?klar
-Romatizmal hastal?klar
-Kan hastal?klar?
-Sinir sistemi hastal?klar?
-Kalp ve damar hastal?klar?
-Ba? dokusu hastal?klar?
-Alerjik hastal?klar
-Tümör tedavileri
-Karaci?er hastal?klar?
-Böbrek ve idrar yolu hastal?klar?
-Hormonal hastal?klar
-Zehirlenmeler ve s?cak çarpmalar?
-Göz hastal?klar?
-?oklar