Korsancılık ve Kaçakçılık Nedir? Nasıl Tespit Edilir?

0
37

4390_zko_teardrop-300x197Kaçak Yay?n Nedir?
Bir yay?nevinin, aralar?nda bir sözle?me bulunan çevirmen, yazar yahut eserin hak sahibinden izinsiz olarak bir eserin ço?alt?lmas?d?r. Örne?in; 1.000 adet bas?laca?? vaâd edilen bir yay?ndan, 3.000 adet bas?l?yor ise bu kaçakç?l?kt?r. Bu durumda yay?nevi ile hak sahibi aras?ndaki sözle?me hukuku kurallar?na göre bir ihlâl söz konusudur.Korsan Yay?n Nedir?
Bir eserin, hak sahibinden ve bas?m haklar?n? devretti?i yay?nevinden izinsiz olarak ço?alt?lmas?d?r. Burada ise hem yazar?n, hem yay?nevinin, hem de devletin haklar? gasp edilmi? olmaktad?r.
Korsan yay?n?n ise 4 çe?idi vard?r.
T?pk? Bas?m: Bu korsan yay?n çe?idinde, bir yay?nevinin bast??? bir kitab?n t?pa t?p ayn?s?n?n izinsiz olarak ço?alt?ld??? yöntemdir. Bu yöntemde kitab?n tasar?m?ndan, içerik bilgilerine, yay?nevi özelliklerinden bas?m tarihine kadar tüm bilgiler orjinalinin ayn?d?r. Sokakta, köprüde, yerlere serilmi? gazetelerin üzerinde gördü?ümüz kitaplar?n ço?u bu yöntemle sat?lmaktad?r.
Ba?ka Yay?nevi Ad? Alt?nda: Bu yöntemde ise, bir yay?nevine ait olan herhangi bir eserin ba?ka bir yay?nevi taraf?ndan bas?larak, ço?alt?lmas?d?r. Genellikle, kapak ve ön sayfa bilgileri farkl? olmakla beraber, içerik tamamen ayn?d?r.