Köpeklerde Obezitenin Belirlenmesi ve Tedavisi

0
37

4390_zko_teardrop-300x197Obezite, potansiyel sa?l?k ve refah için bir tehlike te?kil edecek derecede kilolu olmak demektir. Obezite dünyadaki milyonlarca hayvan? etkileyen bir durumdur ve veterinerler obezitenin köpekler için her y?l giderek daha büyük bir sorun haline geldi?ini söylüyor.Köpeklerde obezitenin birçok nedeni olabilir. Ancak genel sebebi, metobolizman?n yakaca??ndan daha fazla kalori tüketilmesidir. ?nsanlarda oldu?u gibi çok fazla yemek yeme ve çok az egzersiz yap?lmas? durumunun devam etmesi obeziteye yol açmaktad?r.
Bir köpe?in obez olmas? sadece biraz daha fazla a??rl??? olmas? anlam?na gelmez. Ayr?ca kalp hastal???, diyabet, yüksek kan bas?nc? ve solunum problemleri gibi çok ciddi sa?l?k sorunlar?na yol açabilir. Bununla beraber vakalar?n büyük ço?unlu?unda, obezite tamamen önlenebilir bir durumdur. Genellikle uygun bir diyet ve az at??t?rmal?k vererek üstesinden gelinebilir. Düzenli egzersizin önemi de gözard? edilmemelidir.
Köpe?inize diyet yaparken, kilo vermesinde sorun ya??yorsan?z, kilo kayb?na yard?mc? olabilecek do?al takviyelerden yararlanabilirsiniz. Bunlar deniz yosunu içeren ürünlerdir, diyet boyunca yemek ile birlikte verebilirsiniz.
Köpe?inizin öbez olup olmad???n? anlaman?z için ?unlar? yap?n. Öncelikle, köpe?inizin gö?üs kafesine elinizi koyun ve kaburgas?n? hissetmeye çal???n. ?kinci olarak köpe?inizin belini hissetmeye çal???n. Son olarak, yanlardan bak?ld???nda, köpe?in karn?n?n d??ar? do?ru sark?k olup olmad???na bak?n.